فاضلاب چیست

همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ، فضولات تولید می کنند . بخش مایع این فضولات یا فاضلاب ، اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ، فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع با فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی ، اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و بر حسب مورد ، با آبهای زیر زمینی ، آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است .

اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود ، تجزیه موادآلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گازهای بدبو شود . علاوه بر آن ، فاضلاب تصفیه نشده معمولاً حاوی میکروارگانیسمهای بیماری زای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی فضولات صنعتی موجودند . فاضلاب ، شامل برخی مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود و ممکن است سمیت نیز داشته باشد ، بنا به این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب ، بلکه در جوامع صنعتی ضروری بوده و جنبه اقتصادی و تولید در آمد نیز دارد .

تصفیه آب و فاضلاب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است که اصول بنیادی علوم و مهندسی را در مسائل کنترل آلودگی آب به خدمت می گیرد . هدف نهایی مدیریت فاضلاب حفاظت محیط زیست است به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد .

فاضلاب مخلوطی از مواد دفع شده از بسیاری از مکانها است . فاضلاب شامل مواد دفعی انسانی حاصل از توالتها ، هرز آب هر خانه و کارخانه ، آب بارانی که به چاههای فاضلاب سرازیر می شود و مواد دفعی صنعتی کارخانجات می باشد . این مایع زاید شامل سموم بسیاری است .

در ساحل دریا هنوز کارخانه هایی وجود دارد که تغییرات بسیار کمی بر روی فاضلاب خود قبل از پمپ کردن به دریا اعمال می کنند .

برخی از فاضلاب ها هنوز به طور مستقیم به درون رودخانه ها و دریا ریخته می شوند !

هر کدام از ما هر روزه حدود 200 لیتر آب استفاده می کنیم . قسمت اعظم این آب با عبور از مجاری به سمت سیستم فاضلاب جریان می یابد . چنانچه این هرز آب مستقیما به درون رودخانه ها یا دریا خالی شود – که تا به حال هم بدین گونه بوده است – تمامی موجودات زنده آن جا از بین خواهند رفت . همچنین برای استفاده های بیشتر ، آب به اندازه کافی در دسترس نیست ، بنابراین آب مصرف شده باید بازیابی شود . این چرخه در یک تصفیه خانه فاضلاب انجام می گیرد .

مشکلات اساسی فاضلاب عبارت است از این که ، فاضلاب سمی است و شامل مواد زاید آلی بسیاری می باشد . در آب ، باکتریها مواد زاید و سمی را می خورند . باکتریها بسیار سریع تولید مثل می کنند و هر نیم ساعت تعداد آنها دو برابر می شود . آنها برای تنفس به اکسیژن نیاز دارند و تعداد آنها کل اکسیژن موجود در آب را می گیرد . جایی که اکسیژن وجود ندارد تعداد بسیار کمی از باکتریها می توانند زندگی کنند . بنابراین اهمیت دارد که برای برطرف کردن سریع مواد سمی و زاید فاضلاب را تصفیه کنیم . سپس آب تمیز یا به رودخانه بر می گردد و یا این که به درون دریا پمپاژ می شود و بدین ترتیب قسمتی از چرخه آب را تشکیل می دهد .

Communities, both in solid and liquid form, of waste they produce. The liquid portion of the manure or sewage, which is essentially the same as the water has been contaminated as a result of various applications. According to sources, the wastewater can be described by a combination of liquid water Fzvlaty residential, commercial and industrial facilities and shipped according to the case, groundwater, surface water and flood water is mixed.

If untreated waste accumulation, decomposition of organic matter may lead to the production of large amounts of foul-smelling gases. In addition, untreated sewage often contain numerous pathogenic microorganisms that live in the human gastrointestinal tract, or in some industrial wastes are available.industrial societies is essential for economic and income generation as well.
protecting public health and the environment in a way that contradicts the principles of economic, social and political harmony.

A mixture of disposed waste materials from many locations. Sewage containing human waste from toilets, waste water every home and factory rainwater to drain flooded fields and factories of the industrial waste. The liquid waste contains many toxins.
Some of the sewage is still dmped directly into rivers and the sea!
Every day each of us will use about 200 liters of water. Much of this water flows through ducts into the sewer system. If the waste water directly into rivers or the sea is empty – they had been together in this way – all living organisms, it will be lost. Also use more, enough water is not available, so the water must be recovered. This cycle takes place in a wastewater treatment plant.

The basic problem is that sewage, toxic waste and contains a lot of organic waste is. In water, bacteria and toxic waste again. Bacteria reproduce very rapidly and their number doubles every half hour. They need oxygen to breathe, and it takes all the oxygen in the water. Where there is no oxygen, very few bacteria can live. Therefore, it is important to remove toxins and waste sewage treatment Quick look. Then the clean water back into the river or into the sea or pumped and thus form part of the water cycle.

What is sewage, solid, liquid, liquid waste, waste residential, office, commercial installations, ground water, surface water, flood
Untreated organic decay, malodorous gases, untreated sewage,
Pathogenic microorganisms, human digestive system, industrial waste, sewage, nutrients, water and wastewater treatment, environmental engineering or the fundamental science and engineering, water pollution control, environmental protection, sanitation, and general economic, social and political waste, mixed waste, toilet, home and factory waste water, rain water, wells, sewage, industrial waste, factories, liquid waste, organic waste, bacteria, reproduction, breathing, pumping water cycle

مطالب مرتبط