سیکل های شیرهای موای رانکسن

سیکل سرویس (Service)

آب سخت از ورودی A به داخل چند راهه وارد شده از طریق مجرای محیطی دور گلوئی آن و پس از عبور از آب پخش بالائی به داخل منبع سختی گیر وارد شده و بر روی ستون رزین ریخته می شود تا تصفیه گردد سپس از طریق آب جمع کن پائین((Bottom strainerوارد لوله مرکزی شده به سمت بالا حرکت کرده داخل چند راهه رفته و نهایتا آب تصفیه شده و از مسیر خروجی B خارج می گردد.

سیکل شستشوی معکوس (Back Wash)

آب ورودی از مجرای A وارد چند راهه شده و از طریق مجرای مرکزی گلوئی آن از طریق لوله مرکزی به سمت کف منبع هدایت شده و پس از خروج از آب جمع کن پائین با شستن مواد تصفیه کننده به سمت بالای منبع حرکت کرده و از طریق مجرای محیطی دور گلوئی چند راهه وارد آن شده و از مجرای C به مسیر فاضلاب هدایت می شود .

سیکل احیا(مکش آب نمک)(Regeneratin)

آب ورودی از طریق مجرای A وارد چند راهه شده ازطریق هسته مرکزی شیر ورودی  F مکانیزم مکش داخل می شود و سریعا از مجرای E این مکانیزم خارج می شود . در بین دو مجرای E،F مکانیزم و انتوری (که متشکل از از دو نازل می باشد) باعث ایجاد فشار منفی و مکش آب نمک می گردد . آب نمک پس از مکیده شدن از شلنگ آب نمک از طریق مجرای D با آب اصلی مخلوط شده و از طریق مجرای محیطی دور گلوئی چند راهه وارد منبع شده بر روی ستون رزین ریخته آن رااحیا نموده از طریق آب جمع کن پایینی به داخل لوله مرکزی رفته و پس از داخل شدن به چند راهه از مجرای C به فاضلاب هدایت می شود .

سیکل آبشی آرام (Slow Rinse)

در این سیکل که پس از اتمام سیکل احیا صورت می پذیرد (که در حقیقت آب نمک کاملا تخلیه شده است) آب ورودی از مجرای A پس از عبور از مکانیزم مکش چند راهه (بدون اینکه آب نمک به آن اضافه گردد) از مجرای محیطی دور گلوئی چند راهه وارد منبع شده و پس از عبور از رو.ی ستون وشستشوی آن از کف منبع و از طریق آب جمع کن و لوله مرکزی داخل چند راهه شده واز مجرای C به فاضلاب هدایت می شود.

سیکل پرکن نمک (Brine refill)

آب خام از مجرای A وارد چند راهه شده و پس از عبور از هسته مرکزی آن به مجرای E مکانیزم مکش وارد شده و به دو قسمت تقسیم می شود یک قسمت از مجرای D به داخل منبع نمک هدایت می شود تا آن را پر کند. پخش دیگر آب از مجرای کوچک F عبور کرده به داخل چند راهه وارد شده پس از شستشوی مکانیزم مکش آب نمک و تمیز کردن آن به خروجی C و نهایتا به فاضلاب هدایت می شود این امر از تجمع رسوبات در نازلها جلوگیری می کند .

سیکل شستشوی سریع(Faste Rinse)

در این سیکل آب ورودی از مجرای A به داخل بدنه چند راهه شده و از مجرای محیطی دور گلوئی به داخل منبع وارد شده و پس لز شستشوی بستر رزین از طریق آب جمع کن پایین و لوله مرکزی به داخل منبع چند راهه برگشته و به داخل شیر وارد شده از مجرای C به فاضلاب هدایت می شود .

Cycle Service (Service)
Hard water enters through the inlet manifold A into the peripheral canal around the gate and across the top player in the source water softener entered And then purified on a column of resin is poured to collect water from the bottom ((Bottom strainer into the central tube is moved upward The manifold and finally the output path B Shdhv water out.
Backwashing cycle (Back Wash)
A water inlet duct into the manifold and through the central channel gating through the central tube to the floor leading supplier

Regenerative cycle (suction brine) (Regeneratin)
A tube is inserted through the intake manifold through the central core of the intake valve mechanism inside the input F E quickly through this mechanism is removed. The two-channel E, F and Ontur mechanism (which is composed of the two nozzles) creates negative pressure suction is salt water. Salt brine is then sucked up the water hose through the duct D mixed with water
And through the duct circumference gating manifold casting resin into the source of the pillars of the Raahya
Collect water from the lower into the central tube and then into the manifold tube C leads to waste.
Abéché gentle cycle (Slow Ryns·h)
The regenerative cycle after cycle that takes place (Which in fact is completely discharged brine) A water inlet duct passes through the intake manifold mechanism (no salt water is added) Circumference of channel gating manifold into the source And after passing through the column Rv.y Washing the floor and the water source collection And the central tube into the manifold and driven into sewer duct C.
Filling cycle of salt (Brine refill)
A raw water enters the manifold and then passes through the core of the channel E into the suction mechanism
And is divided into two sections A through D into the salt supply driven To fill it. Other water spread across the vale F entered into the manifold After washing the salt water and clean the suction mechanism to output C, and eventually led to sewage This prevents the buildup of deposits on the nozzles.
Quick wash cycle (Faste Rinse)
The water cycle of the channel A input into the manifold body And the circumference of the channel gating and Wales entered into the source water washing through the resin bed collection Bottom and central tube back into the supply manifold and entered into milk C to be driven through the sewer.

Water and waste water treatment parts, accessories, water purification equipment, raw water, hard, slow Abéché cycle, cycle, cycle Ahya, service, quick wash cycle, cycle backwashing cycles Muay Ranksn valves, filling cycle, salt, refined materials liquids, water and salt intake, nozzle manifold

مطالب مرتبط