سیستم PLC-CIP

فشارسنج های استیل وغیر استیل و فلومترسنج دیجیتالی جهت کنترل فیلتراسیون در پیش تصفیه و همچنین نظارت دبی خروجی آب از دستگاه را نشان خواهد داد سیستم PLC و CIP جهت ضریب امنیتی المانها مورد استفاده قرار میگیرد که کارایی مهم آن خصوصا با نصب CIP به برگرداندن ممبرینهایی که توسط مواد آلی ، بیولوژیک ، ذرات کلوئیدی در طول عملکرد سیستم دچار گرفتگی و افت فشار ممبرینها شوند واحد CIP که شامل پمپ فشار بالای اسمزی می باشد در اینجا نفش CIP Pump را ایفا کرده به همراه مخزن مربوطه باعث بالا بردن راندمان سیستم میگردد فلذا وجود سیستم CIP میتواند به برگرداندن ممبرینها به وضعیت عادی کمک کرده و عمر سیستم را افزایش دهد و همچنین شیر میکسر جهت تنظیم TDS آب خروجی از سیستم اسمزمعکوس به میزان مورد نیاز خط تولید تعبیه میگردد.

Non stainless steel pressure gauge and digital Flvmtrsnj filtration pretreatment for control and supervision of water outflow from the system will show a PLC and CIP system components used for security coefficient of performance is important, especially with the installation of the CIP to return Mmbrynhayy organic, biological, colloidal particles during operation with the membrane fouling and pressure drop CIP unit, which consists of high osmotic pressure is here to play a role CIP Pump comes with the tank enhance the efficiency of the system there is Therefore CIP can contribute to revert to normal membranes and increase system life and a mixer valve to regulate the output water TDS of the RO system is built to the requirements of the production line.

Falling water, water purifier filter spare accessories Mmbrynha, set Khrvjy, TDS and PLC system and CIP, Asmzmkvs, system Myksr, valve high pressure barometer of Astyl, Asmzy, non Astyl, pressure filtration control Dyjytaly, Flvmtrsnj

مطالب مرتبط