کاربرها و مزایای غشا اولترافیلتراسیون شامل چه مواردی است

به طور کلی کاربرهای غشا اولترافیلتراسیون شامل موارد زیر است:

•کاربرد برای آب فوق خالص

– خالص سازی اولیه آب های صنعتی

– پیش تصفیه آب فوق خالص

– پیش تصفیه برای نمکزدایی آب دریا

– پس تصفیه برای آب های فوق خالص

•کاربرد در صنایع زیست محیطی

– تصفیه پساب های صنعتی

•صنایع غذایی و نوشیدنی

– تصفیه آب های معدنی

– خالص سازی و تصفیه آبمیوه

– حذف پروتئین و آنزیم

•صنایع مختلف

– صنایع لبنی ( تغلیظ شیر و پنیر)

– صنایع داروسازی (آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها )

– صنایع نساجی

– صنایع شیمیایی

– صنایع کاغذسازی

– صنایع چرم

مزایای فرایند اولترافیلتراسیون

– کیفیت بالای محصول فیلتر شده

– حذف باکتری و ویروس

– فشار پایین عملیاتی

– بازده بالا

– کاهش نیاز به مواد شیمیایی

– هزینه عملیاتی پایین

– کاهش کدورت تا NTU 1/ 0

– شستشوی راحت

In general, membrane ultrafiltration applications include the following:• The use of ultra-pure water- Initial purification of industrial water- The ultra-pure water- Pretreatment for seawater desalination

– The ultra-pure water disinfection

• Application of Ecological Industry

– Industrial wastewater treatment

• Food and drink

– Mineral Water

– Purification and Filtration Juice

– Removal of proteins and enzymes

• Different Industries

– Manufacture of milk (condensed milk and cheese)

– Pharmaceutical Industry (enzymes, antibiotics)

– Textile Industry

– Chemical industry

– Paper Industry

– Leather Industry

Benefits ultrafiltration process

– High quality filter

– Eliminating bacteria and viruses

– Low pressure operation

– High efficiency

– Reduce the need for chemicals

– Low operating costs.

– Reduce the opacity to NTU 1/0

– Wash Comfort

Water treatment and wastewater treatment Snty, Mdny, Vyrvs, remove bacteria and protein removal and washing Nzym, Avltrafyltrasyvn, benefits Raht, membrane water treatment process before the Khals, Avltrafyltrasyvn, users ultrafiltration membrane.

مطالب مرتبط