تصفیه اولیه در تصفیه خانه ها

تصفیه اولیه:

تصفیه اولیه فاضلاب شامل حذف مواد جامد معلق از فاضلاب و یا آماده سازی فاضلاب جهت ورود به قسمت تصفیه ثانویه می باشد. بخش ها مختلف تصفیه اولیه عبارتند از :

1- آشغالگیری،

2- ته نشینی،

3- شناورسازی،

4- خنثی سازی و متعادلسازی.

آشغالگیری به منظور حذف مواد جامد در اندازه های مختلف بکار می رود. ابعاد مجرای شبکه آشغالگیری بسته به کاربرد متفاوت می باشد. عمل تمیز کردن شبکه آشغالگیر می تواند بصورت دستی و یا مکانیکی انجام شود. آشغالگیرها به دو دسته شبکه بندی ریز و شبکه بندی درشت تقسیم می شوند و وظیفه محافظت پمپ ها و سایر تجهیزات تصفیه خانه در مقابل مواد جامد شناور در فاضلاب را بر عهده دارند.

ته نشینی به منظور جداسازی ذرات شناور در فاضلاب با استفاده از اختلاف چگالی میان ذرات با جریان فاضلاب بکار می رود. ته نشینی در یک و یا چند بخش از تصفیه خانه از قبیل :1- مخازن دانه گیری2- ته نشینی اولیه که قبل از تصفیه بیولوژیک قرار دارد و مواد جامد را جدا می سازد 3- ته نشینی ثانویه که بعد از تصفیه بیولوژیکی قرار داشته و لجن بیولوژیک تولید شده را از فاضلاب جدا می سازد٬ استفاده می شود.

شناورسازی به منظور جداسازی ذرات با چگالی پایین از فاضلاب بکار می رود. عمل جداسازی از طریق واردکردن حبابهای هوا به داخل فاز مایع انجام می شود. فاز مایع تحت فشاری بین 2 تا 4 اتمسفر قرار گرفته و سپس هوا تا حد اشباع در آن حل می شود. در ادامه فشار این محلول از طریق عبور از یک شیرفشارشکن به حد فشار اتمسفر می رسد. در نتیجه مقداری از هوای محلول تمایل به جدا شدن از فاز مایع پیدا می کند. ذرات جامد و یا مایع توسط هوای جدا شونده از فاز مایع به سطح مایع آمده و بر روی آن شناور می شوند.

خنثی سازی در برخی از قسمتهای تصفیه خانه کاربرد دارد. از جمله: 1- قبل از تخلیه آب تصفیه شده به محیط زیست. چراکه حیات موجودات آبزی به شدت نسبت به تغییرات هرچند ناچیز pH محیط از عدد 7 به شدت وابسته است. 2- قبل از شروع تصفیه بیولوژیک. برای انجام عمل تصفیه بیولوژیک pH محیط بین 6.5 تا 8.5 نگه داشته می شود تا حیات بیولوژیکی محتویات فاضلاب را تضمین نماید. عمل خنثی سازی را با افزودن اسید یا باز به جریان قلیایی یا اسیدی فاضلاب می توان انجام داد.

Initial treatment:

Initial treatment consists of removing suspended solids from sewage effluent or sewage preparation for entry into the secondary treatment is. Sections of initial treatment include:

1 Shghalgyry,

(2) sedimentation,

3 flotation,

4 neutralizing and Mtadlsazy.

Shghalgyry to remove solid materials are used in a variety of sizes. Shghalgyry Network channel dimensions vary depending on the application. Shghalgyr network can be operated manually or mechanically cleaning done.
Sedimentation to separate the particles floating in the sewage effluent using the density difference between the particles used. biological sludge generated from wastewater separating Sazd, used.

Low-density flotation to separate particles from wastewater is used. Separation by introducing air bubbles into the liquid phase is done. Liquid phase under atmospheric pressure between 2 to 4 and then saturated air as it dissolves. Then strain the liquid through a Shyrfsharshkn it reaches atmospheric pressure. As a result, the amount of dissolved air will tend to separate from the liquid phase. Solid particles or liquid by air detachable from the liquid phase to the liquid surface and float on it.

In some parts of the plant are used for neutralization. Including: (1) before discharging the treated water into the environment. Aquatic life drastically changes a little when compared with the number 7 is strongly pH-dependent. (2) prior to biological treatment. To perform the biological treatment of environmental pH between 6.5 and 8.5 kept the biological content of the sewage guarantee. Action by adding acid or base to neutralize the alkaline or acidic wastewater stream can be done.

The primary treatment of wastewater to remove suspended solids from the wastewater, sewage preparation, secondary treatment, Shghalgyry, sedimentation, flotation, neutralization and Mtadlsazy, Shghalgyry, solids removal, networking Shghalgyry, manual, mechanical, micro-grid, grid coarse protection, pumps, water treatment equipment, floating solids in wastewater,

مطالب مرتبط