فیلتر کربنی شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

کربن اکتیو در دو نوع پودری و گرانولی جهت حذف بو و رنگ و مزه و مواد آلی و هالو فرم ها و مواد فنلی و کلر موجود در آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلترهای تحت فشار کربنی همانند فیلترهای تحت فشار شنی می باشد، با این تفاوت که در این مخازن کربن اکتیو جایگزین سیلیس می شود. فیلتر های کربنی به عنوان پیش تصفیه های RO، آب های معدنی، تصفیه نهایی آب شرب، صنایع غذایی، جذب رنگ پسابهای رنگرزی و جذب مواد آلی تجزیه ناپذیر پسابها مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر ها بدلیل وجود تخلخل موجود در ساختار کریستالی خود قادر به ایجاد پیوند های بین مولکولی بین میکروارگانیزم ها و کربن فعال بوده که این امر باعث حذف این مواد از آب خروجی می شود .

Two kinds of powder and granule activated carbon for the removal of color, taste and odor and organic matter and Hollow Forms and phenolic substances and chlorine in drinking water may be used.

Like carbon filters, pressure sand filters, high pressure, with the exception that the active carbon reservoirs are replaced by silica. Carbon filter for pretreatment of RO, mineral water, final purification of drinking water, food, dye adsorption and absorption of non-degradable organic wastewater effluent is used

مطالب مرتبط