فیلتر کربن در دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر کربن: این مدل‌ها عبارتند از بطری‌ها (پارچ‌ها)، مدل‌هایی که بر روی شیر نصب می‌شوند، مدل‌هایی که زیر سینک قرار می‌گیرند ( معمولاً نیاز به یک اتصال دائمی به لوله‌ی موجود دارند) و سیستم‌هایی که کل نیاز خانه را برآورده می‌کنند و یا در نقطه‌ی ورود به خانه نصب می‌شوند (معمولاً در زیر زمین و یا در خارج از خانه نصب می‌گردند).

کربن، جسمی متخلخل است، که ناخالصی‌های موجود در آب عبور کننده از روی خودش را جذب می‌کند. با این کار سرب، PCB ها، محصولات جانبی کلر (کلرآمین‌ها و تری هالومتان‌ها)، برخی انگل‌های خاص، رادون، آفت‌کش‌ها و علف‌کش ها، افزودنی‌های بنزین MTBE، تری کلرواتیلن حلال مخصوص خشک‌شویی، برخی از ترکیبات آلی فرار، برخی از باکتری‌ها (مثل کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا) و تعداد کمی از داروها حذف می‌گردند. بوها و مزه‌های بد نیز می‌توانند حذف شوند.

این نوع از فیلترها نمی‌توانند فلزات سنگین، آرسنیک، نیتریت‌ها، باکتری‌ها و میکروب‌ها را حذف

.Carbon filters: These models include tubes (jug), models that are installed on the faucet, under the sink models which are (usually requires a constant connection to the existing tube) and systems that meet the needs of their houses or in point of entry to the house is installed (usually in the basement or outside the house are installed).

Carbon, porous body, the impurities in the water is absorbed through the object itself. This will lead, PCB’s, chlorine byproducts (chloramines and THMs), some certain parasites, radon, pesticides, and herbicides, the gasoline additives MTBE, a special dry cleaning solvent trichlorethylene, some volatile organic compounds, some bacteria (eg Cryptosporidium and Giardia) and a small number of drugs are removed. Bad smells and tastes can be removed

These types of filters are not as heavy metals, arsenic, nitrates, bacteria and germs are

removed.Water, carbon filter, carbon filter, carbon filter sales Aktyv, Kvaryvm, Krbn, filter carbon filter carbon filter Fal, Aktyv, Krbny, filter, carbon filter, granular activated carbon filter used Aktyv, Fyltrab Krbn,

مطالب مرتبط