مشخصات دستگاه تصفیه آب خانگی

1) حذف کامل کوچکترین باکتریها

2) تولید 200 لیتر آب تصفیه شده طبق استاندارد NSF در شبانه روز مختص آشامیدن در آشپزخانه ( در صورت تمایل مصرف کننده ظرفیت تولید قابل افزایش طبق سفارش میباشد.)

3) قابل نصب در اماکن مختلف و تغییر مکان.

4) دسترسی آسان و بیشتر به آب تصفیه شده و جایگزینی آن با آب بطری ( آب معدنی ).

5) جلوگیری از رسوب در کتری ، چای و قهوه ساز ، اتوی بخار و سماور .

6) تبدیل آبهای لب شور به آب شیرین و گوارا توسط غشاهای اسمز معکوس

7) اضافه شدن مواد معدنی و کانی های مورد نیاز بدن به آب آشامیدنی ، پس از تصفیه کامل آن .( فیلتر مواد معدنی در صورت درخواصت مشتری قابل حذف میباشد – مناسب برای بیماران کلیوی برای مصرف آب خالص. )

1) Complete removal of the smallest bacteria.
2) produce 200 liters of water per day, according to NSF standards for drinking in the kitchen (if the consumer can increase the production capacity of the order.)
3) can be installed in various places and shift.
4) easy access to filtered water and replace it with bottled water (mineral water).
5) prevent sedimentation in a kettle, tea and coffee maker, steam iron and a samovar.
6) the conversion of brackish water by reverse osmosis membranes, sweet
7) The addition of minerals and minerals needed by the body to drinking water, after complete treatment. (Mineral filter can be removed if the customer is Drkhvast – suitable for renal patients to drink pure water.)

Fazlab, water filter water filters water purification Eva Kvaryvm, types Mmbran, filter replacement filter system for water housework Mmbran, Mmbran, buy a filter for filtering the water, sand Tmn, sand filter filtration membrane filter ptfe, carbon filter, carbon filter Aktyv, Khty, granular carbon filters for household water treatment system specifications Aktyv,

مطالب مرتبط