انواع فیلترهای تصفیه آب خانگی

    فیلتر الیافی یا پلی پروپیلن “10 PP

    فیلتر کربن گرانول “10  UDF or GAC

    فیلتر کربن بلاک “10  CTO

    فیلتر ممبران Memberan  50G

    فیلتر پست کربن

    فیلتر مواد معدنی Mineral

    فیلتر قلیایی Alkaline

    فیلتر مولد اشعه فرابنفش UV

    فیلتر الیاف 5 میکرون کپسولی  PP 5M 12″ in Line

    فیلتر کربن اکتیو کپسولی  GAC or UDF 12″ in Line

    فیلتر الیاف 1 میکرون کپسولی  PP 1M 12″ in Line

    فیلتر اترافیلتریشن UF

    فیلتر نخی تابیده “10 PP 5M

    فیلتر سرامیکی

Polypropylene fiber filter or “10 PP

Granular carbon filter “10 UDF or GAC

Block carbon filter “10 CTO

Membrane filter Memberan 50G

Post Carbon Filter

Mineral Mineral Filter

Alkaline Alkaline Filter

The UV ray filter

5 micron fiber filter capsule PP 5M 12 “in Line

Capsular active carbon filter GAC or UDF 12 “in Line

Fiber filter 1 micron capsule PP 1M 12 “in Line

Filter Atrafyltryshn UF

Spun cotton filter “10 PP 5M

Ceramic Filter

Types of home water filters, filters, polypropylene fibers or “10 PP, granulated carbon filter” 10 UDF or GAC,
Block carbon filter “10 CTO, membrane filter Memberan 50G, post carbon filter,
Filter Mineral Mineral, Alkaline Filter, Alkalin generating UV filter UV,
Fiber filter 5 micron capsule PP 5M 12 “in Line, active carbon filter capsule GAC or UDF 12” in Line,
Fiber 1 micron capsule filter PP 1M 12 “in Line, Filter Atrafyltryshn, u combed cotton filter” 10 PP 5M,
Ceramic filter,

مطالب مرتبط