روشهای جدید در تصفیه فاضلاب

واحد SBR

واحد SBR از یک راکتور پر و خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل صورت می گیرد و علاوه بر آن هوادهی و ته نشینی که بعد از مرحله واکنش می باشد،در یک تانک انجام می شود. در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب 5 مرحله ای که در ادامه می آید، بصورت متوالی انجام می شود.

1- پرشدن،

2- واکنش(هوادهی)،

3- ته نشینی،

4- تخلیه ،

5- آزاد.

در طی مرحله پرشدن، فاضلاب به سیستم وارد می شود. در طی فرایند پر شدن سطح مایع موجود در راکتور از 75درصد در انتهای مرحله آزاد به 100درصد می رسد. در خلال پرشدن، محتویات راکتور در حال مخلوط شدن و یا مخلوط و هوادهی شدن توامان هستند تا به واکنشهای بیولوژیکی در حال انجام در داخل راکتور سرعت ببخشند.

در طی فرایند واکنش، واکنشهای آلی تحت شرایط کنترل شده محیطی بر روی مواد آلی موجود در فاضلاب انجام می شود.

در طی فرایند ته نشینی، مواد جامد تحت شرایط سکون شروع به ته نشینی می کنند و نتیجه آن پساب تصفیه شده ایست که آماده تخلیه از سیستم SBR است.

پساب تصفیه شده در طی مرحله تخلیه از سیستم خارج می شود. برای تخلیه پساب تصفیه شده از مکانیزمهای متعددی از جمله دریچه های سرریز می توان استفاده نمود.

مرحله آزاد در یک سیستم SBR که از چند تانک استفاده می کند، زمان لازم را برای پرشدن یک تانک قبل از اینکه مرحله بعدی (واکنش) شروع شود، فراهم می سازد. به دلیل اینکه این مرحله چندان ضروری نیست، گاهی از سیستم SBR حذف می شود.

در مورد فاضلابهای با جریان دائمی، حداقل به 2 تانک نیاز است تا زمانی که یک تانک در حال پرشدن است، تانک دیگر در حال انجام مرحله تصفیه باشد

2-6- واحد UASB

یکی از پیشرفت های قابل توجه در تکنولوژی مربوط به سیستمهای تصفیه بی هوازی راکتور UASB می باشد که در اواخر دهه 70 میلادی در هلند شکل گرفت. در این فرایند، فاضلاب از انتهای راکتور UASB وارد آن شده و از میان واحد روکش لجن به سمت بالا جریان پیدا می کند. اجزای اصلی راکتور UASB سیستم توزیع فاضلاب ورودی، جداکننده فازگاز از جامد و طرح خروج پساب تصفیه شده می باشد.

ویژگی اصلی سیستمهای UASB که به آن این امکان را می دهد تا در مقایسه با سایر فرایندهای بی هوازی از فاضلاب با بار COD بسیاربالاتری استفاده کند، تولید لجن به صورت گرانوله می باشد. تولید لجن بصورت دانه دانه در سیستمهای UASB به چندماه زمان احتیاج دارد که این زمان را با برخی افزودنی ها به آن، می توان کاهش داد.

پیوست :

pH

میزان غلظت یونهای هیدروژن است که پارامتر کیفی مهمی درمورد آبهای طبیعی و همین طور فاضلاب بشمار می رود. محدوده مناسب این پارامتر برای وجود حیات بیولوژیکی، بازه کوچک 6 تا 9 می باشد. به همین دلیل تصفیه فاضلاب با تمرکز بیش حد یون هیدروژن به روشهای بیولوژیکی دشوار می باشد و اگر میزان آن کاهش نیابد، پساب تخلیه شده به محیط ممکن است pH آبهای طبیعی را نیز تغییر دهد. محدوده مناسب pH پساب تخلیه شونده به محیط بین 6.5 تا 8.5 می باشد.

BOD

میزان اکسیژن مورد نیاز جهت اکسید کردن مواد آلی قابل تجزیه در حجم معینی از فاضلاب، به روش هوازی.

COD

مقدار اکسیژن لازم جهت اکسیدکردن مواد آلی موجود در حجم معینی از فاضلاب که می تواند به صورت شیمیایی با استفاده از دی کرومات محلول در اسید اکسید شود.

TOC

ThOD

میزان تئوریک اکسیژن مورد نیاز جهت اسیدکردن کامل یک ترکیب.

تمام مقدار کربن آلی موجود در یک نمونه فاضلاب آبدار.

TS

تمام ذرات جامد موجود در فاضلاب از ذرات درشت تا ذرات ریز کلوییدی.

TSS

بخشی از میزان TS که در فاضلاب بصورت محلول است. برای جداسازی این ذرات از فاضلاب از فیلتر استفاده می شود و میزان آن بستگی به اندازه سوراخهای فیلتر مورد استفاده دارد. اندازه سوراخ فیلترهای استاندارد بین 20 تا 45 میکرون است.

TDS

مواد جامدی که متشکل از ذرات کلوییدی و مواد محلول در فاضلاب بوده و از میان فیلتر عبور می کنند.

TVS

مواد جامدی که در طی سوزاندن TS فاضلاب بخار شده و از بین می روند..

SBR unit

واحد SBR . SBR systems operated in a 5-stage filtration which follows, taken in sequence.

1 filling,

2 reaction (aeration),

(3) settling,

4 Drain,

Free 5.

During the filling stage, the wastewater enters the system. During the process of filling the liquid level in the reactor from 75 percent to 100 percent at the end of the Free. During filling, the reactor contents are mixed together or mixing and aeration of biological reactions are carried out in the reactor are up to speed.

During the reaction process, organic reactions under controlled environmental conditions on organics in wastewater done.

During the process of settling of solids under conditions of stasis and thus began settling the effluent that is discharged from the SBR system is ready.

During the discharge of effluent is removed from the system. To discharge effluent from various mechanisms such as the spillway gates will be used.

Free step in a multi-tank SBR system that uses the time it takes to fill a tank before the next step (reaction) was initiated, and such. Because this step is not always necessary, sometimes it can be removed from the SBR system.

With a constant flow of waste water, at least two tanks are required when a tank is filled, the tank is in wat stage

2-6 of UASB

ی\. In this process, the effluent from the UASB reactor and enter the veneer of mud upward flow. The main components of the distribution system, wastewater UASB reactor inlet separator effluent is Fazgaz of solid and evacuation plans.

Production of granular sludge in UASB systems needs this time to a few months time with some additions to it, can be reduced.

Appendix:

pH

The concentration of hydrogen ions is an important quality parameter is the natural waters and in wastewater. Suitable range of the parameters for biological life, the range of 6 to 9 is small. Suitable pH ranges between 6.5 and 8.5 effluent discharge to the environment is conducive.

BOD

The amount of oxygen required to oxidize organic matter decomposition in a certain volume of wastewater, anaerobic method.

COD

The amount of oxygen required for the Aksydkrdn organic matter in a certain volume of wastewater that can be oxidized chemically using dichromate dissolved in acid.

TOC

ThOD

The theoretical amount of oxygen required for complete Asydkrdn a compound.

Total amount of organic carbon present in a sample of aqueous waste.

TS

All solids in wastewater colloidal particles to coarse particles.

TSS

Part of the TS which is in solution in sewage. To isolate the particles from the effluent of the filter used and the amount depends on the size of the holes in the filter used. Standard filter pore size between 20 and 45 microns.

TDS

TVS

Solids during waste incineration boilers and TS are destroyed.

VSS

TSS solids during waste incineration is vaporized and destroyed.

Unit SBR, reactors, aeration, sedimentation tanks, filling, reaction (aeration), precipitation, discharge, aeration, biological reactions, organic reactions, organic materials, effluent, effluent, effluent discharges, wastewater and constant flow,
Systems UASB, anaerobic processes, COD, sludge production, granulation, producing a granular sludge, pH,
Concentration of hydrogen ions in natural waters, wildlife biology, hydrogen ions, wastewater discharge,
ThOD,
Theoretical amount of oxygen, Asydkrdn complete
Organic carbon, waste, juicy,
TS,
Colloidal particles,
TSS, standard filters, between 20 and 45 microns,
, TDS colloidal particles, dissolved material in the wastewater,
TVS, burning TS, waste steam
VSs,

مطالب مرتبط