نگهداری از دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی را هر چند وقت یکبار باید تعویض کنید . زمان تعویض بعضی از فیلترها به راحتی قابل تشخیص است . .

– طول عمر فیلترها به دو عامل مهم بستگی دارد :

اول : مقدار مصرف

دوم : کیفیت آب ورودی به دستگاه تصفیه آب

بطور کلی فیلترهای مرحله اول تا سوم را هر شش ماه یکبار باید تعویض نمایید .

ممکن است آلودگی آب ورودی به حدی باشد که زمان تعویض فیلترها مثلا به یکماه یا یک هفته تقلیل یابد !

2. بهترین روش تعویض فیلتر به این صورت است که ابتدا فیلتر الیافی اول را تعویض کنید سپس مرحله بعدی هر سه فیلتر دیگر را  تعویض نمایید . یعنی یکبار فیلتر اول و دفعه ی بعدی هر سه .

2-1 – به هیچ عنوان نگذارید تا رنگ فیلتر اول به رنگ سیاه تغییر یابد ، این کار باعث می شود تا فیلترهای دیگر صدمه ببینند .

3. فیلتر چهارم دستگاه تصفیه آب خانگی :

فیلتر چهارم یا ممبران یا ممبرین ، زمان تعویض این فیلتر در بهترین شرایط حداکثر 3 الی 5 سال می باشد . این در حالی است که فیلترهای اولیه را به موقع و یا حتی یک ماه زودتر تعویض کنید .

3-1- این فیلتر دارای شبکه های بسیار ریزی است که اگر ذرات درشت آب از فیلترهای اولیه عبور کنند باعث خرابی این فیلتر می شوند .

4. فیلتر مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب خانگی :

این فیلتر را بهتر است یک سال الی یک سال و نیم تعویض کنید .

4-1- چنانچه زمان تعویض این فیلتر به تعویض بیافتد احتمال بد طعم شدن آب دستگاه بیشتر می شود .

وظیفه این فیلتر از بین بردن طعم و مزه ی بد آب داخل مخزن می باشد . اگر آب ذخیره شده در مخزن برای مدتی طولانی باقی بماند و این طولانی شدن باعث بد طعم شدن و بد بو شدن آب گردد این فیلتر بوها و مزه ه های بد آب ذخیره شده در مخزن را از بین می برد .

* نکته : احتمال بو گرفتن و یا بد طعم شدن آب داخل مخزن بسیار کم است ، حتی کمتر از 5% آنهم برای مدتی طولانی مثلا 6 ماه .

– مقدار مصرف میتواند بر اساس گالن یا لیتر باشد ، مثلا زمان تعویض می تواند بعد از 6 هزار لیتر  یا 1500 گالن باشد .

– جدول زمان بندی تعویض فیلتر و اطلاعات دیگر بر روی فیلتر از طرف کارخانه سازنده قید شده است .

3. فیلتر ششم دستگاه تصفیه آب خانگی :

فیلتر مرحله ششم میتواند یکی از فیلترهای زیر یا بعضی از آنها باشد :

1 – فیلتر مینرال

2 – فیلتر قلیایی

3 – فیلتر اینفرارد

4 – فیلتر میکس پلاس.

Household water purifier filters must be replaced from time to time. Time to replace some of the filters are easily recognizable. .
– Filters life depends on two important factors:
The first dose
Second, the quality of water entering the water treatment system
Generally, filters should be replaced every six months of the first and third session.
Contamination of water may be enough time to change the filters, such as a month or a week reduced!
2 The best way to change the filters in this way is to first replace the filter fibers, then the next step is to replace all of the other filters. Once the first filter and the next time all three.
2-1 – Do not let the black color of the first filter change, it makes the other filters traumatized.
Household water filter purifier 3 quarters:
Four or membrane or membrane filters, filter replacement is best in terms of maximum 3 to 5 years. However, the initial filters on time or even a month earlier switch.
3.1 The filter has a network of very fine water filters if initial coarse particles pass filters are ruining it.
Fifth stage water filter purifier 4:
This filter is better than a year to a year and a half switch.
4.1 The replacement of the filter to replace the bad taste of the water system will be more likely to happen.
It is the task of removing the bad taste of the water in the reservoir. .
* Note: The probability of a bad odor or taste of the water in the tank is very low, even lower than 5% even for a long time, say 6 months.
– Dosage can be based on the gallons or liters, for example, substitutions may be later than 6 thousand liters or 1500 gallons.
– Filter replacement schedule and other information on filtering by manufacturer stated.
3 Filter VI Domestic Water Purifier:
The sixth stage filter can be one of the filters below are some of them:
1 – Mineral Filter
2 – Alkaline Filter
3 – Infrared Filter
4 – Filter Mix Plus

Maintenance of domestic water treatment system, lifetime filters, water quality, water treatment system, water contamination, the first fiber filters, membranes, membranes, a very fine grid, coarse aggregate, water,
Bad water taste, odor, get mineral filter, alkaline filter, Infrared Filter, Filter Mix Plus

مطالب مرتبط