اسمز معکوس برای آب دریا (SWRO)

اسمز معکوس برای آب دریا (SWRO)

سیستم SWRO شامل اجزای زیر است:

• آب ورودی

• پیش تصفیه

• پمپ فشار بالا

• نصب ممبرین

• مراحل بعد از تصفیه (وارد کردن املاح، تنظیم pH، ضد عفونی)

• دفع آب نمک

• (دستگاه بازیافت انرژی)

SWRO

حلقه غشائی نیمه تراوا، استفاده شده در آب شیرین کن

For seawater reverse osmosis (SWRO)

:SWRO system consists of the following components

 water

 pre-treatment

 High pressure pump

Installation of the membrane

 After the purification steps (importing minerals, adjust pH, disinfection)

 Salt water disposal

 (energy recovery devices)

SWRO

Ring semipermeable membrane used in seawater desalination

Eva filtered water, water filter, purifier filters replacement filter water, water filter housework Aktyv, Mmbran, selling carbon filter filters the sand filter Tmn, Aktyv, Krbn, carbon filter filters water, purifier filters housework the price of household water purifier filter

مطالب مرتبط