فیلتر پست کربن خانگی ریلکس 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی ریلکس 1500 گالن یکی از مهم ترین فاکتورها برای تعیین کیفیت فیلترهای پست کربن جنس مواد اولیه به کار برده شده در ساخت بدنه و جنس کربن موجود در فیلتر است. فیلتر پست کربن به عنوان آخرین فیلتر دستگاه یا پنجمین فیلتری که عموما تصفیه و...