کار فیلتر کارتریجی نانو نقره فلاکس تک

کار فیلتر کارتریجی نانو نقره فلاکس تک به فیلتر کارتریجی نانو نقره ، فیلتر آنتی باکتریال نیز گفته می شود . ابتدا در رابطه با نانو فیلترهای دستگاه تصفیه آب توضیح می دهیم : نانو فیلترها برای حذف ترکیبات مختلفی از جمله : آنیون ها ، عناصری چون اورانیوم ،...