کار فیلتر قلیایی در تصفیه آب سافت واتر

کار فیلتر قلیایی در تصفیه آب سافت واتر در دستگاه تصفیه آب خانگی به طور معمول طی شش مرحله فیلتراسیون آب انجام می شود اما پس از این شش فیلتر می توان فیلترهای دیگری را نیز روی این دستگاه نصب کرد و به طور کلی تعداد مراحل فیلتراسیون را تا...