آیا فیلترهای رزینی در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس کاربرد دارد؟

آیا فیلترهای رزینی در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس کاربرد دارد؟ فیلتر رزینی سختی آب را با فرآیند مبادله یونی به طور چشمگیری کاهش می دهد و منجر به تولید آب نرم و سبک می شود. رزین دانه هایی از جنس پلیمر هستند و به صورت گوی های ریز و...