روند عبور آب از بین لایه های فیلتر ممبران

روند عبور آب از بین لایه های فیلتر ممبران فیلتر ممبران شامل غشای نیمه تراوا بسیار نازکی است که حول یک لوله پیچیده شده است. در واقع طول غشایی که از دور لوله باز شده باشد می تواند از یک متر نیز بیشتر شود. این غشاء به صورت متراکم و...