مدل محلول-نفوذ ناقص مدلی از مدلهای انتقال در ممبرینها

مدل محلول-نفوذ ناقص ( مدل متخلخل ) نظریه‌ی محلول-نفوذ عملکرد ممبرین کامل را مدل‌سازی می‌کند. در حالت واقعی ، ممبرین‌های صنعتی درگیر نقایصی هستند ، آن‌چنان‌که در زمان شکل گرفتن‌ تئوری کاملی که عملکرد را مدل‌سازی می‌کند ، برخی از مباحث را باید در نظر گرفت. اساس مدل نفوذ ناقص...