کارایی فیلتر کربن فعال گرانول برند زینود

کارایی فیلتر کربن فعال گرانول برند زینود فیلتر کربن گرانول فعال زینود یکی از فیلترهای استفاده شده در دستگاه های تصفیه آب است . این فیلتر دومین فیلتر دستگاه های تصفیه آب است که در مرحله دوم و بعد از فیلتر مرحله اول یعنی فیلتر الیافی قرار می گیرد. فیلتر...