فرآیند تصفیه آب

ورودی آب – Water Intake

آب خام از رودخانه وارد تأسیسات تصفیه‌خانه شده و به مرکز پمپاژ واقع منتقل می‌شود. مرحله‌ی پیش‌تصفیه، یک فرآیند مهم در امر بهره‌برداری از هر تصفیه‌خانه آب آشامیدنی است.

مرحله پیش‌تصفیه با عبور آب از میان آشغال‌گیر غربالی، که آشغال‌های بزرگ‌ همچون قطعات چوب و برگ درختان را جمع می‌کند، آغاز می‌شود. سپس آب وارد حوضچه آب خام می‌گردد که در آن سرعت آب کند بوده و رسوبات سنگین‌تر و سنگ‌ریزه‌ها اجازه می‌یابند که در کف حوضچه ته‌نشین شوند. این رسوبات به‌طور متناوب در یک فرآیند جداسازی با استفاده از یک لایروب شناور جمع‌آوری می‌شوند.

آشغال‌گیر – Screening

دستگاه آشغال‌گیر که در انتهای حوضچه‌های آب خام قرار دارد، به‌طور خودکار آشغال‌های کوچک‌تر مانند شاخ و برگ‌های کوچک‌تر و تکه‌های پوست درختان را جمع می‌کند. این آشغال‌گیرها آخرین مرحله از فرآیند پیش‌تصفیه در Chalk Bluff محسوب می‌شوند و اکنون آب برای ورود به اولین مرحله‌ از فرآیند تصفیه اصلی یا انعقاد، آماده می‌باشد.

انعقاد – Coagulation

آب وارد اولین مرحله از فرآیندهای تصفیه اصلی به‌نام انعقاد، می‌شود. در این مرحله مواد شیمیایی که منعقد کننده و پلیمر نامیده می‌شوند به آب افزوده می‌گردند. مواد شیمیایی با استفاده از یک همزن سریع، در آب پخش می‌شوند. این مواد شیمیایی با داشتن طبیعتی خنثی باعث ایجاد نیروهایی می‌شوند که ذرات کوچک گرد و خاک را در کنار هم نگه‌داشته و مواد ژله‌ مانندی ایجاد می‌کنند که میکروفلوک نامیده می‌شوند. این مرحله بسیار مهم است و بعد از آن آب وارد مرحله بعدی به‌نام لخته‌سازی می‌شود.

لخته‌سازی – Flocculation

میکروفلوک‌های تشکیل‌شده در فرآیند انعقاد بسیار چسبنده هستند. در مرحله لخته‌سازی، آب در یک دوره زمانی طولانی به‌آرامی همزده می‌شود آنچنانکه میکروفلوک‌های کوچک و ذرات ریز گرد و خاک با هم برخورد کنند و ذرات بزرگ‌تری به‌نام فلوک تشکیل دهند. همزدن آهسته توسط چرخیدن چرخ‌های پارو دار و بزرگ مستغرق در حوضچه‌های لخته‌سازی انجام می‌گردد. سپس آب از حوضچه‌های لخته‌سازی خارج شده و وارد حوضچه‌های رسوب‌دهی می‌شود.

رسوب‌دهی – Sedimentation

کار اصلی حوضچه‌های رسوب‌دهی، آماده سازی آب برای انجام فیلتراسیون مؤثر می‌باشد. در حوضچه رسوب‌دهی، جریان‌ها و گردابه‌ها حداقل هستند تا فلوک‌های تشکیل شده در مرحله‌ی لخته‌سازی بتوانند با استفاده از نیروی وزن ته‌نشین شوند. فلوک‌های ته‌نشین ‌شده، همانند لجن جمع‌آوری می‌شوند. پس از فرآیند ته‌نشینی، فقط ذرات بسیار ریز در آب ته‌نشین نمی‌گردند که آنها نیز در مرحله‌ی بعد فیلتر و جدا می‌شوند.

فیلتراسیون – Filtration

فیلتراسیون عبارت است از فرآیند عبور آب از میان لایه‌های شن و کربن جهت حذف ذرات نامطلوب، که معمولاً به‌آنها کدورت گفته می‌شود. حذف کدورت بسیار مهم است، زیرا ذرات موجود در آب می‌توانند در فرآیند ضدعفونی کردن اختلال ایجاد کنند. فیلترها قادرند تا حد زیادی مقدار ذرات ته‌نشین نشده در مرحله‌ی ته‌نشینی قبلی را کم کنند. وقتی فیلتر شروع به مسدود شدن می‌کند و کارایی فیلتراسیون آب کم می‌شود، سیستم شستشوی معکوس خودکار برای تمیز کردن و آماده‌سازی فیلتر جهت استفاده مجدد به‌کار می‌افتد.

ذخیره‌سازی – Storage

در مرحله‌ی بعد، آب تمیز حاصل از فرآیند فیلتراسیون با استفاده از کلر ضدعفونی می‌شود. پس از افزودن کلر، آب به مخازن نهایی جاری شده و زمانی را برای تماس آب با کلر اختصاص می‌دهند تا از ضدعفونی شدن کامل مطمئن شوند. همچنین از این مخازن به‌عنوان مخزن ذخیره‌ برای کمک به رفع نوسانات روزانه جهت تقاضاهای مشتری استفاده می‌شود

ایستگاه پمپاژ – Pump House

pH آب تمیز و ضدعفونی شده با استفاده از سود سوزآور تنظیم می‌شود تا از خوردگی لوله‌های شهری جلوگیری شود. پس از این تصفیه نهایی با استفاده از مواد شیمیایی، آب برای استفاده مشتری آماده می‌باشد. تنها پس از این مرحله، آب پاک و سالم می‌تواند وارد شهر شده و یا به دیگر مخازن ذخیره‌سازی پمپاژ گردد.

Water Intake – Water Intake

Raw water from the river into the WTP facilities and pumping facility located nearby. Pyshtsfyh stage, an important process in the operation of the drinking water treatment plant. Step Pyshtsfyh Shghalgyr with water through a sieve, which he collects garbage as pieces of wood and foliage begins. The raw water is water ponds where the water velocity and the heavier sediment and gravel will be allowed to be deposited at the bottom of the pond. These sediments alternately in a separation process using a Floating Dredger collected.

Shghalgyr – Screening

Shghalgyr raw water ponds located at the bottom of the device, automatically garbage-like foliage smaller and smaller pieces of bark together. The last step of the process Pyshtsfyh Shghalgyrha Chalk Bluff are in the water now entering the first stage of the treatment process, or coagulation, is ready.

Coagulation – Coagulation

Water enters the first stage of the treatment process called coagulation is. The chemicals called coagulants and polymers are added to the water. Chemicals using a rapid mixing, the water spread.These chemicals cause the neutral nature of the forces that hold together small particles of dust and gel-like that called Mykrvflvk.This step is very important, and then the water entered the next phase is called clotting.

Clotting – Flocculation

Mykrvflvkhay highly adherent clot is formed. In the clotting process, water is stirred slowly for a long period Mykrvflvkhay as small as dust particles collide and form larger particles called flock. Slow stirring paddle by spinning wheels and a large submerged in ponds clotting done. Then remove the water from the ponds into the basins of deposition is clotting.

Precipitation – Sedimentation

The main task sedimentation basins, preparation of water for filtration is effective. The sedimentation ponds, streams and vortices forming at least to Flvkhay stage clotting can be settled by using force of gravity. Flvkhay deposited, are collected as sludge. After the deposition process, only very small particles in the water that they are not settled in the next step filter and separate.

Filtration – Filtration

Filtration is the process of water through layers of sand and charcoal to remove unwanted particles, usually accorded called turbidity. Turbidity is very important, because the particles in the water can interfere with the disinfection process. Filters can greatly reduce the amount of particles deposited in an earlier stage of the deposition. When you begin to clog the filter and water filtration efficiency is low, the system will automatically backwashing the filter for cleaning and preparation for re-use manner.

Storage – Storage

Next, clean water from the filtration process using chlorine disinfection. After adding chlorinated water to the reservoir flow and water contact time for disinfection with chlorine does have to be completely sure. The storage tanks as well as to help meet daily fluctuations in customer demand is

Pumping Stations – Pump House

Clean and disinfect water pH is adjusted using caustic soda to prevent corrosion of pipes town. After the final purification using chemicals, the water is ready for customer use. Only after this phase of clean water can be pumped into the city or to other storage tanks.

Fazlab, water and sand filtration, membrane filters for water, purifying water, replacing Mkvs, kinds of housework, changing the water filter replacement filter replacement filters Mmbran, of water, sand filtration purification treatment process water, water, water filters Fyltrab Krbn, Home

مطالب مرتبط