شن فیلتر شنی چگونه تعویض می شود

مهندسین بنابر کیفیت شن های مورد استفاده در فیلتر های شنی زمانی بین 5 تا 10 سال را برای تعویض آن پیشنهاد می دهند. در حالیکه دیده شده است که گاها فیلتر ها بیش از 20 سال بدون تغییر شن به کار خود ادامه داده اند اما کارایی که باید را ندارند. در ابتدای کار فیلتر ها شن استفاده شده بسیار زبر می باشد. این زبری آن چیزی است که باعث می شود شن و ماسه ذرات خاک در آب را فیلتر کند. از آنجایی که زبری این شن ها در گذر زمان کمتر می شود، راندمان فیلتر کم می شود و این به این معنی است که سیستم شما باید بیشتر کار کند تا همان بازده را داشته باشد.

یافته ها نشان می دهند که بعد از 5 سال دیگر شن ها نمی توانند کثیفی ها را به طور کامل پوشش دهند و آب در back wash، کاملا تمیز نمی شود. در نتیجه چرخه فیلتراسیون کوتاه تر شده و نیاز به back wash بیشتر می شود.

فیلترهای شن و ماسه ای اتوماتیک بهترین گزینه برای استخر های شنا می باشند زیرا سیستم back wash خودکار دارند. به این معنی که می توانند برنامه ریزی شوند که چه زمانی شیر ها معکوس شوند، پس شویی انجام شود و دوباره شیر ها به حالت قبل باز گردند. این فیلتر ها بدون نیاز به اپراتور هستند اما هزینه ابتدایی بالاتری را دارند.

 Engineers, so the quality of the sand used in sand filters when between 5 and 10 years for a replacement offer. While it has been seen that sometimes sand filters for over 20 years continues unchanged, but the things I should not have. Sand filters are used in the beginning is very rough. This roughness is what makes the sand filter soil particles in water. Since the roughness of the sand in less time, the filter efficiency is low.
This means that your system needs to do more to have the same efficiency.

Results show that after 5 years they can not dirty sand and water to completely cover the back wash, not clean. Resulting in shorter filtration cycles and the need to back wash more.

Automatic sand filters for swimming pools are the best option because they have automatic back wash system.operator, but the initial cost is higher.

How to replace the sand filter sand

Construction of the sand filter sand filter Kvaryvm, Tmn, Shna, pool water, sand filter sand filter sand filter for water purification Astkhr, Esfahan Kvaryvm, sand filters, sand filters, sand filters Ay, Fyltrasyvn, cycle Atvmatyk, quality sand News

مطالب مرتبط