دسـتـگــاه فـیــلـتــر شـنـی

چنانچه هدف کاهش کدورت و تیرگی آب ناشی از ذراتی باشد که به حالت معلق و شناور در آن وجود دارد، استفاده از دستگاه فیلتر شنی انتخاب مناسبی است .

این ذرات شناور و معلق می تواند گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری و ذرات حاصل از خوردگی باشد .

اساس کار بر مبنای استفاده از محیطهای چندگانه ( دانه های سیلیس در سایزهای متفاوت ) است، به طوریکه دانه های درشت و سنگین در قسمت زیر و دانه های سبک و ریزتر در قسمت بالایی قرار می گیرند . در اثر عبور آب از خلل و فرج بین این ذرات، مواد معلق به تله افتاده و این آلاینده ها تا حد بالایی از آب حذف خواهد شد .

در اثر انباشته شدن ذرات معلق در خلل و فرج بستر صافی، دستگاه با افت فشار مواجه خواهد شد و این زمانی است که فیلتر شنی می بایست از مدار تصفیه خارج و وارد مرحله شستشو گردد.

If the purpose of reducing turbidity and water turbidity is caused by particles The suspended and floating in there, Using a sand filter is a good choice.
These particles could be floating flowers, color, organic matter, plankton, bacteria and particles from corrosion. Based on the use of multiple media (silica beads in different sizes), it is so heavy and coarse grains at the bottom and the lighter and finer grains are placed on top. The water passes through the pores between the particles, suspended solids and pollutants are trapped in the upper limit of the water will be removed.
The accumulation of particles in the pores of the filter bed,The device will be faced with the pressure drop and the time The sand filter must be filtered out of orbit and into the wash cycle.

Water filters, water filters, domestic water filters Kn,, Ha, accumulation of particulate pollutants, ultrafiltration, and Shnavr, suspended sand filter system, particles resulting from corrosion, sand filtration water treatment, membrane filtration is, filters for water, multiple environments, reduce turbidity

مطالب مرتبط