اسمز معکوس

سیستم‌های اسمز معکوس، که نوعاً گران هستند و به‌دشواری نصب می‌شوند، آب را با فشار از میان یک غشاء عبور می‌دهند، برای تولید هر گالن خالص چند گالن آب حاوی مواد آلاینده مصرف می‌شود. این سیستم‌ها فقط فیلترهایی دارند که نیترات‌ها و پرکلرات را حذف می‌کنند.

آنها همچنین مواد شیمیایی صنعتی، فلزات سنگین (از جمله سرب)، سولفات‌ها، فلوراید، مواد دارویی، محصولات جانبی کلر، آرسنیک و آزبست را حذف می‌کنند، اما رادون و یا 100 درصد از آفت‌کش‌ها را نمی‌توانند حذف کنند، این مواد توسط یک فیلتر کربن اضافی حذف می‌شوند. چون این فیلتر‌ها مقدار زیادی از آب را هدر می‌دهند و مواد آلاینده دوباره به منبع آب برمی‌گردد، (آنها برای تهیه هر گالن آب تصفیه شده، آب را به‌مقدار 4 به 9 هدر می‌دهند) معمولاً باید ممبرین را هر دو تا سه سال یکبار عوض کرد.

Reverse osmosis systems, which typically are expensive and Bhdshvary installed, water pressure passes through a membrane, to produce a few gallons per gallon of purified water containing pollutants is consumed. These systems are the only filters that remove nitrate and perchlorate. They also industrial chemicals, heavy metals (including lead), sulphate, fluoride, pharmaceuticals, chlorine byproducts, arsenic and asbestos removal, but does not eliminate pesticides, radon, or 100% of the material by a filter excess carbon are removed.Since these filters can waste a lot of water and pollutants back into the water supply back (They are prepared for every gallon of purified water, waste water Bhmqdar 4 to 9) should normally every two to three years instead of the membrane.

Kn, water filter purifier accessories parts water, water purification, osmosis filters Mkvs, types of production water, water, filter replacement filter replacement filter water, changing water, filtered water, reverse osmosis filter replacement , housework, filters, water filter purifier water, household water purifier filter prices

مطالب مرتبط