مشخصات فیلتر ممبران گلد سافت واتر  Gold Sof water membran

مشخصات فیلتر ممبران گلد سافت واتر  Gold Sof water membran مهم ترین فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی فیلتر ممبران است . این فیلتر مرحله ی چهارم دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد که با روش اسمز معکوس  عمل کرده و تمامی ناخالصی ها را با دقت 99% از بین...