منظور اسمز رو به‌جلو

در اسمز رو به جلو از فرآیند اسمز طبیعی استفاده می‌شود؛ یک ماده از منطقه‌ای با غلظت کم به منطقه‌ای با غلظت بالا حرکت می‌کند. هزینه‌ی لازم برای انجام این فرآیند معمولاً نصف هزینه‌ی اسمز معکوس است، زیرا برای تکمیل فرآیند انرژی کمتری استفاده می‌شود.

به‌جای وارد کردن نیرو به محلول و ایجاد اختلاف فشار، این فرآیند اجازه می‌دهد که این کار به‌طور طبیعی انجام شود. در هنگام نمک‌زدایی از آب، محلولی از آب دریا از میان یک غشای نیمه تراوا به‌سمت محلولی که غلظت زیادی از نمک‌های آمونیاک دارد حرکت می‌کند، در نتیجه نمک‌های دریا در طرف دیگر ممبرین باقی می‌مانند. سپس، محلول گرم می‌شود تا نمک آمونیاک تبخیر شده و برای استفاده مجدد آماده گردد.

اشکال اصلی در مورد اسمز رو به‌جلو، داشتن پتانسیل بسیار زیاد آن است، اما هنوز هم نمک‌زدایی در مقیاس بزرگ، کاری جدید محسوب می‌شود و بنابراین نیازمند بودجه و پژوهش جهت بررسی امکاناتی است که بتواند آن را اصلاح کند و موجب کاهش هزینه‌های مربوط به انرژی شود

Osmosis is a natural in the forward osmosis process, a substance from an area of low concentration to an area with a high concentration moves. The cost for this process is usually half the cost of reverse osmosis, because less energy is used to complete the process. Instead of entering into solution and create a pressure gradient force, this process allows the work to be performed normally. In the desalination of water, a solution of sea water through a semipermeable membrane toward a solution that has a large concentration of ammonia salts moves, resulting in sea salts remain on the other side of the membrane. Then, a solution of ammonium salt is heated to vaporize and be ready for reuse.
The main drawback of osmosis Bhjlv up, having its immense potential
However, large-scale desalination still, what is new and therefore require funding to study and research facilities That it can be modified and reduced energy costs

Fazlab, replacement water filter osmosis water Asmz, up Bhjlv, Mkvs, osmosis membrane forms the Jlv, prevent osmosis concentration process Mkvs, Zyad, Mmbrynha, performance filter Qlyayy, Mmbran, filter membrane filter Fylmtk, Mmbryn, ammonia salts

مطالب مرتبط