زمان تعویض فیلتر های دستگاه

اکیدا توصیه می شود که فیلتر های سه مرحله اول ( الیافی 5 میکرون ، کربن فعال و الیافی یک میکرون ) هر شش ماه یکبار تعویض شوند.

» در صورت آ لوده بودن بیش از حد آب ورودی ، توصیه می شود با تغییر رنگ فیلتر های الیافی و یا افت فشار آب خروجی ، فیلتر های سه مرحله اول تعویض شوند.

» فیلترهای اصلی دستگاه ( RO Membrane ) در صورت تعویض به موقع فیلتر های سه مرحله اول، گاه تا دو سال نیز عمر می کنند.

» فیلتر مرحله پنجم ( کربن نهایی ) می بایست هر یک سال تعویض شود.

( فرارسیدن زمان تعویض فیلتر دستگاه ها توسط واحد خدمات پس از فروش ، توسط SMS به مصرف کننده یادآوری خواهد شد.

It is highly recommended that a three-phase filters (5 micron fibers, and fibers of a micron activated carbon) should be changed every six months.
“If excessive contamination of the water, it is recommended to change the color of the filter fibers or loss of water pressure output, three-phase filters should be changed.
“Filter device (RO Membrane) in the first three stages of the filter replacement time, sometimes up to two years of their life.
“The fifth stage filter (carbon) should be replaced each year.
(Arrival time to replace the filter unit by unit sales services, will be reminded by SMS to the consumer.

Water and wastewater treatment equipment, replacement filters for water, soft water, domestic water treatment, household water treatment Tehran, Karaj Water Treatment, Water Treatment Branch, Safe Water Purifier, soft water by installing a water treatment system, water Safe site company Safe water, water Branch representative, reseller water purification soft water, water agencies in Tehran Safe