فیلتر های پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب

مرحله اول تصفیه آب ,فیلتر الیافی PP : این فیلتر از جنس پلی پروپیلن 100 % خالص فشرده 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق , می باشد .

مرحله دوم تصفیه آب ,فیلتر کربن پودری UDF : کربن بکار رفته در این فیلتر از جنس پوسته نارگیل با پوسته سفید جهت حذف کلر ، تری هالومتان ها و بیشتر مواد شیمیایی آلی موجود در حشره کش ها و آفت کش ها ,رنگ ، طعم و بوی آب , می باشد .

مرحله سوم تصفیه آب , فیلتر کربن بلاک CTO : کربن بکار رفته در این فیلتر از جنس پوسته نارگیلبا پوسته سفید جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب , می باشد . ساختار خلل و فرج این فیلتر برای حذف بالاترین میزان کلر و مواد سمی در نظر گرفته شده است . این فیلتر شامل دو لایه از جنس پلی پروپیلن جهت پیش تصفیه می باشد.

Pre-filter purification of water purification system

The first stage water purifier, filter fiber PP: This intensive 5-micron filter is made of 100% pure polypropylene with a clear coat to remove mud, sand and other suspended contaminants, is.
The second stage water purification, carbon filter powder UDF: carbon filter made ​​from coconut shell used in the white coat to remove chlorine, trihalomethanes and most organic chemicals found in insecticides and pesticides, color, taste and smell water is.
The third stage water filtration, carbon block filter CTO: Carbon used in the filters of the shell to complete the second phase Nargylba white shell and remove the chemicals in the water is. Pores of the filter to remove chlorine and toxins are considered the highest level. The filter consists of two layers of polypropylene is for pre-filtering.

Types of filter, filters water, filtered water, types of fibrous PP, water filter, water filter Kvaryvm, Kvaaptyma, Kvasana, water filter, water filter, water filter to Iranian Esfahan Astkhr, filter water purifier filter water, filter Mmbrayn refined mineral water, carbon block filter, CTO, powdered carbon filter UDF, price of water Filter

مطالب مرتبط