ترکیبات فسفونات و پلیمرها

ترکیبات فسفونات و پلیمرها در پکیج های تصفیه آب برج های خنک کننده استفاده می شوند. هدف از تصفیه آب کنترل خوردگی، رسوب، فولینگ و رشد میکروبیولوژیکی در سیتم های آب خنک کننده می باشد. ترکیبات فسفونات و پلیمرها برای پکیج های تصفیه بنا به دلایل ذیل بسیار مقرون به صرفه هستند :

  • فسفونات ها، پلیمرها و مشتقات Inulin در جلوگیری از رسوب بسیار موثرند. آنها می توانند به شکل جزء یا ترکیبی و در مقادیر خیلی پایین به منظور کنترل کلسیم، منیزیم، کربنات ها و سولفات ها که در حین تبخیر در برج های خنک کننده تغلیظ می شوند، مورد استفاده قرار گیرند.
  • فسفونات ها، پلیمرها و مشتقات Inulin دیسپرسانت های خیلی موثری هستند که کمک به جلوگیری از فولینگ می کنند.

تولید بخار در بویلر ها اغلب نیازمند سطح بالایی از تصفیه آب و نگهداری سیستم های آنها می باشد. در دماهای بالای درون بویلرها، نشست رسوب می تواند به عنوان مشکیلی جدی مطرح شود که سبب گرم تر شدن بیشتر لوله ها و افزایش پتانسیل شکستن شان گردد.

ترکیبات فسفونات و پلیمرها می توانند درون بویلرها به دو شکل استفاده شوند:

  • فسفونات ها و پلیمرها می توانند به جای تشکیل ترکیب سخت و چسبنده کربنات کلسیم، تشکیل فسفات کلسیم دهند که چسبندگی کمتری داشته و پراکنده است.
  • فسفونات ها و پلیمرها می توانند در فرایندهای تکمیلی جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم، با کاهش مقدار کی لیت، سبب کاهش میزان خورنده بودن این فرایند شوند.

Phosphonate compounds and polymers in water treatment package cooling towers are used. The purpose of controlling water erosion, sedimentation, fouling and microbiological growth in the cooling water system is. Phosphonate compounds and polymers for the treatment packages are very affordable due to the following reasons:
• bisphosphonates, polymers and derivatives Inulin is very effective in preventing the deposition.They can be combined to form one or down to control the amount of calcium, magnesium, carbonates And sulfates, which are concentrated during evaporation in the cooling towers, Used.
• bisphosphonates, Inulin Dysprsant polymers and derivatives are very effective in helping to prevent fouling out.
The steam generated in the boiler water treatment and storage systems often require a high level of them. At temperatures above the boiler, deposition can be a serious problem that causes warmer than pipes and increase their potential to break.
Phosphonate compounds and polymers can be used in boilers in two forms:
• phosphonate compounds and polymers can be rather hard and sticky, calcium carbonate, calcium phosphate that less adhesion formation and scattered.

Water and wastewater treatment equipment, industrial effluents, cooling towers, evaporative cooling towers, hard compound, phosphonate compounds, generating steam in the boiler and cooling water systems, fouling, microbiological, maintenance, water treatment systems, packages water, corrosion control