لیزرهای فرابنفش

لیزرهای فرابنفش

لیزرهای گازی UV ، دیودهای لیزری و لیزرهای جامد UV ساخته شده‌اند تا پرتوی فرابنفش منتشر سازند. لیزر گاز نیتروژن از تحریک الکترونی مولکول‌های نیتروژن استفاده می‌کند تا پرتویی که دارای UV زیاد است تولید نماید. قوی‌ترین خطوط دارای طول موج 337.1 nm در محدوده‌ی اشعه‌ی فرابنفش هستند. طول موج سایر خطوط 357.6  nm گزارش شده است که آن‌ها نیز پرتوی فرابنفش محسوب می‌شوند. (این لیزر خطوط ضعیف‌تری در نواحی آبی ، قرمز و مادون قرمز نیز ایجاد می‌نماید)

یک UV LED با طول موج 380 نانومتر که به فلورسنت معمولی خانگی متصل شده است

دیودهای لیزری ساطع‌کننده‌ی مستقیم UV با طول موج 375 nm موجود می‌باشند. لیزرهای دیودی UV با استفاده از کریستال‌های Ce:LiSAF ( سریوم در ترکیب با لیتیوم استرنسیوم آلومینیوم فلوراید) نشان داده شده‌اند ، فرآیندی که در سال 1990 در آزمایشگاه ملی     Lawrence Livemore تکمیل گردید. طول موج‌های کوتاه‌تر از 325 nm  توسط مدول‌های دیودی جامد به‌صورت تجاری تولید شده‌اند که از فن‌آوری دو برابر یا سه برابر کردن فرکانس دیودهای جامد پمپ‌شده (DPSS) استفاده می‌کند. طول موج‌های موجود عبارتند از : 262 ، 266 ، 349 ، 351 ، 355 و 375 نانومتر. لیزرهای فرابنفش در صنعت ( حکاکی با لیزر ) ، داروسازی ( پوست شناسی و برداشتن بخشی از قرنیه ) ، ارتباطات ایمن ، و انجام محاسبات ( ذخیره‌سازی نوری ) به‌کار برده می‌شوند

Ultraviolet lasers

Gas Lasers UV, UV laser diodes and lasers are built solid to publish ultraviolet rays. Nitrogen gas laser excitation of electrons from the nitrogen molecules are used to produce a beam that has a high UV. The strongest lines in the wavelength of 337.1 nm in the UV range. Other lines of 357.6 nm wavelength ultraviolet light are also reported. (The laser lines in the poorer areas of blue, red and infrared creates)

UV LED with a wavelength of 380 nm, which is connected to a common household fluorescent

UV laser diodes with a wavelength of 375 nm are available directly Satknndhy. UV diode lasers using crystals of Ce: LiSAF (Sryvm Astrnsyvm in combination with lithium aluminum fluoride) have shown, a process which was completed in 1990 at the National Laboratory Lawrence Livemore. Wavelengths shorter than 325 nm by using a solid-diode modules are commercially produced using technology to double or treble frequencies pumped solid-emitting diodes (DPSS) uses. Available wavelengths are 262, 266, 349, 351, 355 and 375 nm. UV lasers in industry (laser engraving), medicine (dermatology and removal of part of the cornea), secure communications, and computation (optical storage) to be used

Darvsazy, diodes Lyzry, Satknndhy Mstqym, Buy filter uv, uv filter Kvaryvm, water filter uv, filter price uv, solid lasers, UV, ultraviolet lasers, gas lasers in industry, UV, ultraviolet light modules Dyvdy,