مراحل کلی تعویض فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی

۱-      دو شاخه دستگاه را از برق جدا کنید.

۲-      شیر آب ورودی به دستگاه را ببندید.

۳-      شیر مخزن ذخیره آب (تانک) را ببندید.

۴-       درب پوسته ممبران را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.

۵-      ممبران معیوب را خارج کرده و فیلتر ممبران جایگزین را در محفظه قرار دهید.

۶-      ممبران جدید را با احتیاط در داخل پوسته (هوزینگ) قرار دهید به گونه ای که انتهای ممبران که دارای ۲ عدد واشر لاستیکی می باشد ابتدا وارد هوزینگ شود.

۷-      شیر آب ورودی را باز کنید.

۸-       دو شاخه دستگاه را به برق متصل کنید.

۹-       شیر منبع ذخیره را باز کنید.

۱۰-   پس از یکبار پر شدن مخزن ، ابتدا شیر آب  ورودی را بسته و شیر آب تولید را باز کنید  تا آب تانک کاملا تخلیه شود.

۱۱-   در این مرحله شیر آب ورودی را باز کرده و می توانید از آب تولیدی استفاده نمایید.

1 Disconnect the power plug from the device.2 Fasten the inlet water valve.

3 Tap water storage tank (tank) to close.

4 door shell membrane in the opposite direction to rotate clockwise to open.

Remove and replace defective membrane filters membrane 5 in your pocket.

With 6 new membrane inside the shell (body) Put the membrane so that the rubber gasket is a 2 enters the body.

7 Open the water inlet valve.

8 Connect the power plug to the device.

9 Lion store open.

10 Once the tank is filled, the water inlet valve to shut the water valve open to drain water completely.

(11) The water inlet valve opens, and you can use the produced water.

Mmbran, replacement filter filter filter types Mmbran, Mmbran, buy replacement filter membrane filter Mmbran, csm, water, filter membrane filter membrane filter membrane filter Zmayshgahy, Sartryvs, Fylmtk, membrane filter membrane filter membrane filter Nanv, Chyst, filter membranes

مطالب مرتبط