مهمترین قسمت فیلتراسیون در دستگاه تصفیه آب

ممبرین‌در واقع اصلی‌ترین قسمت فیلتراسیون در یک دستگاه آب شیرین‌کن می‌باشد که قطر خلل و فرج آن تا 0001/0 میکرون می‌رسند.

ممبرین‌های متداول مورد استفاده در دستگا‌ههای آب شیرین‌کن را می‌توان بر حسب اینکه در دستگاههای خانگی ، نیمه صنعتی و یا صنعتی به کار گرفته می‌شوند متمایز نمود. ضمن اینکه ممبرین ‌های صنعتی بسته به میزان شوری به دو دسته ممبرین‌های آب نامطلوب (Brakish Water) و آب شور (Sea Water) دسته‌بندی می‌شوند.

The filtration area
A water filtration system is the main fact Mmbryndr Shyrynkn 0001/0 micron diameter pores to reach it. Mmbrynhay commonly used in water systems Shyrynkn may order that the in-home devices, semi-industrial or industrial employ are distinguished. Moreover, industrial membrane into two categories depending on the salinity of the water Mmbrynhay undesirable (Brakish Water) and brine (Sea Water) are assigned.

Fyltrasyvn, the main types of water filters Shyrynkn, Mmbran, Mmbran, filter replacement filter membrane csm, filter membrane, ptfe, Zmayshgahy, membrane filter membrane filter membrane filter purification of water, filter membranes Chyst,

مطالب مرتبط