فیلترهای رسوبی

معمولاً از فیلترهای رسوبی به‌عنوان روشی برای پیش‌تصفیه استفاده می‌شود تا شن و ذرات موجود در آب جدا شوند.

این وسیله مانع از ایجاد هرگونه گرفتگی می‌شود، در نتیجه کارایی دیگر روش‌های مؤثرتر فیلتراسیون که بعد از این مرحله قرار می‌گیرند مانند جذب کربنی، به‌ مخاطره نمی‌افتد. این روش، از فیلترهای شیاردار ساده قابل تعویض تا فیلترهایی که قابلیت شستشوی معکوس و خودشویی دارند را شامل می‌شود.

Sediment filters commonly used as a way to Pyshtsfyh to remove sand particles in the water. This device prevents the creation of any blockages, resulting in more efficient, more effective methods of filtration that after this step, such as carbon sequestration, risk taking place. This method is simple fluted filter replacement and backwashing filters and Khvdshvyy capabilities are included.

Replacement filter water, water filter, water filter, housework, industrial, water, filters of various types Mmbran, filter replacement filter replacement water filter water, buy a filter Mmbran, housework production of replacement filter, filter water, water filter Rsvby, housework, water filter, filter Snty, membrane csm, prices of substitute replacement filter water filters water,

مطالب مرتبط