فیلتر شنی شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

فیلتر شنی به طور معمول به عنوان اولین مرحله تصفیه در سیستمهای تصفیه آب متعارف مورد استفاده قرار می گیرند و جهت جداسازی ناخالصی های معلق موجود در آب کاربرد دارند.

 این فیلتر ها بصورت استوانه های تحت فشار طراحی میشوند. داخل ستونها بوسیله شن سیلیسی و یا آنتراسیت پر می گردد که معمولا یک لایه ذرات درشت روی نازل ها جهت جلوگیری از گرفتگی و سپس یک لایه ذرات ریز بر روی آنها و ذرات درشت تر در بالا ریخته   می شود.

 آب از قسمت فوقانی ستون وارد شده و پس از گذشتن از بستر فیلترشنی، از قسمت تحتانی خارج می گردد. در سیکل تصفیه، ذرات معلق در بستر فیلتراسیون رسوب نموده و بتدریج خلل و فرج بستر را پر می کنند.

بدین ترتیب با گذشت مدت زمان معینی از شروع بهره برداری بر حسب میزان کدورت و مواد معلق آب ورودی، تدریجا افت فشار افزایش می یابد.

هنگامیکه افت فشار دو سر فیلترشنی در حدود 0/8- 0/6بار ثبت گردد، زمان آن رسیده است که فیلتر از حالت سرویس خارج شده وبا ورود جریان آب به صورت معکوس(Back Wash)، بسترها مورد شستشو قرار بگیرند. زمان شستشو بستگی به میزان کدورت آب ورودی دارد.

The sand filter is typically the first step in treating conventional water treatment systems and are used to remove suspended impurities in water are used.

These filters are designed to be pressurized cylinders.
Silica sand or anthracite column by filling the
Usually a layer of coarse particles to prevent clogging of nozzles and then a layer of fine particles and coarse particles on them are poured on top.

Upper water column, and thus passed into the bed Fyltrshny from the bottom out. In the treatment cycle, filtration, sedimentation of suspended particles in the bed and gradually fill the pores of the substrate.

Thus, after a certain time of the operation in terms of turbidity and suspended solids of the incoming water, the pressure drop gradually increases.

When the pressure drop between the Fyltrshny of 0/8 0/6 times recorded, the time has come that the filter was removed from service with the water flow in reverse (Back Wash), wash the exposed bed. Washing time depends on input water turbidity.

Filter by Shny, Shny, filter filter filter structure Shny, Shny, manufacturer Shny, silica filter filter filter tap Shny, Shny, Shny, Industrial Filters Filter Design Shny, Shny, filter sand filter sand filter home heating Gstr,

مطالب مرتبط