شیر اطمینان در دستگاه تصفیه آب

شیر اطمینان

شیرهای اطمینان نوعی از شیرها می باشند که فشار موجود در سیستم را کنترل می کند. در صورت افزایش فشار، نیروی وارده شکسته و قسمتی از سیال به سمت راه اضطراری تعبیه شده در شیر منحرف می شود. به صورت معمول سیال منحرف شده به درون یک سیستم لوله کشی که relief header نام دارد، وارد می شود. سیال منحرف شده باعث کاهش فشار موجود در خط می شود.

در پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، کارخانجات شیمیایی، فرآیند های گاز طبیعی و نیروگاه ها واژه relief valve به صورت های pressure relief valve (PRV), pressure safety valve (PSV) و safety valve نیز بیان می شود.

Safety valve for water purifier

Lions are kind of pressure safety valves in the system controls. If the pressure increases, the force of the fluid is broken and partially embedded in the emergency setting is diverting valve. Typically the fluid is diverted into a relief header piping system that is, inserted. Diverted fluid decreases the pressure in the line.

In refineries, petrochemical plants, chemical plants, natural gas processing plants in terms of the relief valve pressure relief valve (PRV), pressure safety valve (PSV) and pressure safety valve Myksr, expressed milk Shvd.mzmkvs, Asmzy, barometer of Astyl,high pressure filtration control Dyjytaly, Flvmtrsnj non Astyl,

Wholesale Atmynan, Kshy, pipe system valves parts water, filtered water, sale of spare parts for water treatment parts water, water purifier parts, housework, housework, water, spare parts, water purifier, water purifier parts Snty, parts housework Snty, water purifier water purifier parts price list

مطالب مرتبط