فیلتر پلی فیلیک(poly philic)

فیلتر کارتریجی پلیسه ای پلی فیلیک یک غشای (پلی اتر سولفون) در یک پوشش پلی پرو پیلن است. فیلتر media polyethersulfone ساختار نامتقارن دارد که سبب ایجاد افت فشار کم در حداکثر دبی ورودی و طول عمر بیشتر فیلتر می شود.PES membrane دارای مواد شیمیایی مقاوم و آب دوست که کاربرد بسیار در پاک کننده ها، فیلتراسیون Dl water سیرکوله شده صنایع نیمه هادی و صنایع فوتوالکتریک و کارخانه های نوشابه سازی دارد.


Poly-Philic

مشخصات فنی فیلترهای پلی فیلیک

فیلتر کارتریجی پلیسه ای پلی فیلیک یک غشای PES (پلی اتر سولفون) در یک پوشش پلی پرو پیلن است. فیلتر media polyethersulfone ساختار نامتقارن دارد که سبب ایجاد افت فشار کم در حداکثر دبی ورودی و طول عمر بیشتر فیلتر می شود.
PES membrane دارای مواد شیمیایی مقاوم و آب دوست که کاربرد بسیار در  پاک کننده ها، فیلتراسیون Dl water  سیرکوله شده صنایع نیمه هادی و صنایع فوتوالکتریک و کارخانه های نوشابه سازی دارد.
خصوصلات و مزایا:
سایز منافذ موجود از 04/0 میکرون الی 2/1 میکرون
غشای polyethersulfone به طور همیشگی آب دوست و بدون نیاز به مواد افزودنی می باشد.
منافذ بسیار زیاد و نامتقارن غشا سبب ایجاد افت فشار کم، عملکرد بالاتر و طول عمر بیشتر می شود.
سطح فیلتراسیون m2 55/0، افت فشار کم و دبی بالا
المان فیلتر در محیطی کاملا پاک ساخته شده است.
Pre-flush به مدت 30 دقیقه با M-ΩDl water 18(GPM 2)، TOC موجود کم تر از ppb 40
اطمینان از تست سلامت محصول و تاثیر در عملکرد.
کواهی شده توسط FDA.
End cap ها و اتصالات به وسیله چسب حرارتی به هم چسبیده و نیازی به واشر نیست.

Filter Poly phyllic
Phyllic a pleated cartridge filter membrane of poly (ether sulfone bridge) is a wrapping Peru Palin. Filter media polyethersulfone asymmetric structure that creates a low pressure drop at maximum input rate and longer life of the filter. PES membrane has a strong chemical the use of highly cleaners hydrophilic-, filter of the Semiconductor Industry Dl water recirculating, and the photoelectric industry and the soft drink industry.
Poly-Philic

Specification Filters Bridge phyllic

Phyllic a pleated cartridge filter membrane made ​​of PES (polyether sulfone) is a wrapping Peru Palin. Filter media polyethersulfone asymmetric structure that creates a low pressure drop at maximum input rate and longer life of the filter.
Chemical-resistant and hydrophobic PES membrane has a great application in detergents, Dl water circulation and filtration industries photoelectric semiconductor industry and the soft drink industry.
Khsvslat and Benefits:
Micron to 1.2 micron pore size in the 04/0
Polyethersulfone membrane is hydrophilic and requires no additives is permanent.
Very large and asymmetric membrane pores causing low pressure drop, higher performance and greater longevity.
Filtration surface m2 55/0, low pressure loss and high flow rate
Clean the filter element in the environment is made.
Pre-flush for 30 minutes with M-ΩDl water 18 (GPM 2), TOC ppb 40 in less than
Ensure product safety testing and impact on performance.
Kvahy by the FDA.
End cap and connect using a thermal adhesive sticks together and does not seal

مطالب مرتبط