روش نانوفیلتراسیون

روش نانوفیلتراسیون یا nf در اصل برای حذف یون‌های دو ظرفیتی و یون‌های یک ظرفیتی بزرگتر  مانند فلزات سنگین استفاده می‌شود. این شیوه می‌تواند همچون تکنیک ممبرین RO (اسمز معکوس) با منافذ درشت (coarse) در نظر گرفته شود.

از آنجا که در نانوفیلتراسیون از غشاء با منافذ درشت‌تر استفاده می‌شود، فشار خوراک سیستم NF معمولاً پایین‌تر از سیستم‌های RO می‌باشد. همچنین نرخ رسوب‌گذاری در مقایسه با سیستم‌های RO کمتر است.

Nanofiltration or divalent ions nf method originally used to remove heavy metal ions and a larger capacity such use. Like the membrane technique, this can be an RO (reverse osmosis) with large pores (coarse) to be considered.

Because nanofiltration membrane with a larger pore size is used, the system NF feed pressure is usually lower than RO systems. The sedimentation rate is lower compared to RO systems.

مطالب مرتبط