تقسیم بندی ممبرین ها

ممبران غالباً به غشای نازکی گفته می شود که جداکنندۀ مایع است و نتیجۀ این جداسازی دو مایع خواهد بود . ممبران به عنوان یک فیلتر و یا سد برسر راه جریان اجازۀ عبور بعضی از ذرات شیمیایی و ذرات را می دهـد و مــابقی را دفـع می کند و اجازۀ ورود آنها به جـریان اصلی و مـطلوب را نمی دهد. جریان دفع شده از ممبران به سمت دورریز هدایت می شود .

ممبرانها بسته به نوع استفاده ای که دارند از ضخامت های متفاوتی تشکیل شده اند و همچنین براساس قطر منافذ موجود بر روی لایه های آنها دسته بندی می شوند.

1 ) CSM

2 ) FILMTEC

3 ) HYDRANAUTICS

Membrane and division
Membrane is often said to be a thin membrane separating two liquid Jdaknndە liquid and the result will be.

Membrane as a filter or barrier over the course of chemical particles and the particles are allowed to pass through some
And the rest is excreted and does not allow their entry into the mainstream ideal.
Excreted from the membrane into the waste stream driven.
Membranes of different thicknesses depending on the use to which they are made and are based on the diameter of the pores on the surface are classified.
1) CSM
2) FILMTEC
3) HYDRANAUTICS

Mmbran, replacement filter filter filter types Mmbran, Mmbran, buy replacement filter membrane filter Mmbran, csm, filter membrane, ptfe, water, filter membrane filter membrane filter membrane filter Zmayshgahy, Sartryvs, Fylmtk, filter membrane filter membrane filter membranes Chyst,

مطالب مرتبط