توصیف مراحل مختلف آب شیرین کن های خانگی لونا واتر

توصیف مراحل مختلف آب شیرین کن های خانگی لونا واتر
–    مرحله اول : فیلتر رسوب گیری پلی پروپیلن فشرده برای حذف ذرات معلق ، گل و لای و زنگ آهن و سایر ذرات تا قطر 5 میکرون
–    مرحله دوم : فیلتر کربن پودری از جنس کربن فعال Acid washed coconut shell برای حذف ترکیبات آلی و حذف کلر از آب


–    مرحله سوم : فیلتر کربن بلاک CTO از جنس کربن فعال Acid washed coconut shell برای حذف سایر مواد شیمیایی موجود در آب و حذف رنگ، بو و طعم نامطلوب از آب
–    مرحله چهارم : فیلتر ممبران (غشای نیمه تراوا Semi permeable membrane) برای کاهش مواد محلول در آب و حذف سختی و شوری آب به روش اسمز معکوس R.O
–    مرحله پنجم : فیلتر کربن خطی (Post Carbon) برای بهبود طعم و مزه آب تصفیه شده
–    مرحله ششم : فیلتر خطی مواد معدنی جهت بهبود طعم و مزه آب آشامیدنی

Describe the different stages of domestic desalination water Luna
– First Compact polypropylene filter to remove suspended solids precipitation, mud and rust and other particles 5 microns in diameter
– Second phase: Acid washed coconut shell activated carbon powder, carbon filter to remove organic compounds from water and remove chlorine
– Third stage: CTO filter block Carbon Acid washed coconut shell activated carbon for the removal of other chemicals in the water and remove color, odor and bad taste from water
– Stage IV: filter membrane (semipermeable membrane Semi permeable membrane) and remove water-soluble materials to reduce water hardness and salinity reverse osmosis RO
– Step Five: inline carbon filter (Post Carbon) to improve the taste of water
– Step Six: Mineral linear filter to improve the taste of drinking water

 Household water purifier filter water filter, domestic water filter Acid washed coconut shel, Acid washed coconut shell, luna water, Post Carbon, Semi permeable membrane, water desalination homemade Luna, linear filter, membrane filter, polypropylene filter, the filter carbon block, inline carbon filter, carbon filter powder, water Luna

مطالب مرتبط