طریقه شستشوی دانه های کربن اکتیو

کاربرد دستگاه فیلتر کربن اکتیو

1-  حذف ترکیبات آلی ( مانند : هالوفرم ها و مواد فنلی )

2-  حذف طعم و بوی نامناسب آب با استفاده از افزایش جذب سطحی آب

3-  حذف کلر آزاد

 

طریقه شستشوی احیا

توسط بخار آب کم فشار ( 3-4 ) دانه های کربن اکتیو را به مدت 20 -30 دقیقه شستشو داده شود

چنانچه مدت زمان دستگاه فیلتر کربن اکتیو استفاده نشده باشد بهتر است به منظور زودودن باکتری ها و دیگر عوامل بیولوژیک دانه های کربن اکتیو توسط آب کلر دار شستشو داده شود .

در حالت کار شیر فلکه های 5 و 4 و 1 باز بوده و شیر فلکه های 3 و 2 و بسته می باشد .

در حالت شستشو معکوس BACK WASH شیر فلکه های 5 و 3 و 2 باز بوده و شیر فلکه های 4 و 1 بسته می باشد . پس از اتمام شستشو کامل ، در صورتی که آب خروجی کاملا ذلال و شفاف باشد مجددا می بایست باید بند ( 1 ) اجرا گردد تا آب جهت مصرف به سیستم وارد شود .

تذکر 1 : دقت فرمائید همواره مانومتر و تمامی شیرهای ورودی و خروجی سالم و بدون عیب باشد .

تذکر 2 : در صورت مشاهده سنگ سیلیس و گرانول کربن اکتیو در مسیر آب خروجی، سرویس دهی دستگاه را متوقف کنید .

The use of activated carbon filters

(1) Removal of organic compounds (eg phenolic Halvfrm and materials)

2 Remove bad taste and odor of water by increasing the adsorption of water

(3) removal of free chlorine

How to wash Rehabilitation

By low-pressure steam (3-4) granulated activated carbon is washed for 20 -30 minutes.

If the length of the filter, activated carbon is used it is best to Zvdvdn bacteria and other biological agents granular activated carbon is washed with chlorinated water.

Work at Lion Square Lion Square, 5, 4, 3, 2, 1 open and closed.

BACK WASH mode backwash valve open and valve Circle of 5, 3, 2 and 1 pack is 4 Sq. After the cleaning is completed, if the drain is completely transparent Zlal should be re-paragraph (1) shall be executed until the water is to use the system.

Note 1: Make sure to always refer to the manometer and all input and output valves are intact and without flaw.

Note 2: In the case of granular activated carbon and silica ore output in the water, stop the service.

Low water vapor Fshar, Ly, compounds of carbon filter removes chlorine Zad, Aktyv, Sylys, stone wash washing Mkvs, How Ahya, granular activated carbon