فیلترآلکالاین یا قلیایی کننده آب

دارای ارزش تغذیه ای بسیار زیادی می باشد ، این فیلتر آنتی اکسیدان تولیدکرده و باعث از بین رفتن اسیدهای مضر در بدن و تبدیل آنها به کلسیم غنی شده می شود .

این فیلتر مقدار PH مورد نیاز بدن را افزایش داده و باعث جلوگیری از پوکی استخوان و از بین رفتن بافت ها یا سلول های سرطانی می شود

– بدن هنگامیکه با کمبود کلسیم مواجه است این مقدار را از مغز استخوان و با نبود کلسیم در مغز استخوان از دندان ها جبران میکند .

استفاده از این فیلتر از پوکی استخوان و دندان ها جلوگیری کرده یا حتی المقدور باعث به تعویق انداختن آن می شود .

 

– یونیزه شدن روندی است که در آن یک اتم یا مولکول، یک الکترون به اتم می دهد و یا یک الکترون از اتم می گیرد. وقتی که یک مولکول آب یونیزه می شود، به دو قسمت به نام های یون هیدروژن که به شکل H نشان داده می شود و یون هیدروکسیل که به شکل OH نشان داده می شود، تبدیل می گردد.

– مولکول یونیزه آب می توانند با مواد شیمیایی موجود در بدن واکنش تشکیل داده و ترکیبات گوناگونی ایجاد نمایند. اگر تعداد یون های H آب از تعداد یونهای OH آن بیشتر باشد، به آن آب، آب اسیدی می گویند واگر تعداد یون های OH آب از تعداد یون های H آن بیشتر باشد، آن آب را آب قلیایی می نامند. آبی را خنثی می شمارند که غظت یون های OH و H آن را الزاما مساوی باشد.

– یونیزه شدن آب بنابر دلایل گوناگون رخ می دهد. نسبت یون H به تعداد کل مولکول های آب را PH می نامند که نشانگر بسیار مهمی است؛ کیفیت آب مصرفی را با مقدار PH آن می سنجند. اگر تعداد یون های H با تعدا یون های OH آب برابر باشد، PH آب را مساوی با عدد هفت می دانند. اگر PH آب افزایش یابد، به این معناست که یونهای OH در آب افزایش یافته اند.

خون انسان به طور طبیعی دارای PH برابر با 7/3 است. اندکی تفاوت در میزان PH می تواند موجب تفاوت زیادی در ظرفیت خون برای حمل اکسیژن شود.

– به عنوان مثال اگر میزان PH خون به جای 7/3، 7/5 باشد، توانایی خون در حمل اکسیژن به میزان هفتاد و پنج درصد افزایش می یابد. بنابراین وضعیت سلامت کامل هنگامی حاصل می شود که PH خون به جای عدد 3/7، 5/7 باشد.

با وجود این، مصرف اهنواع نامناسب نوشیدنی ها موجب کاهش شدید میزان PH بدن می شود. نوشابه های گازدار دارای PH حدود دو و نیم تا سه و نیم هستند و هر فرد فقط برای خنثی کردن و از بین بردن اثر یک لیوان نوشابه گازدار باید میزان مصرف آب خود را به سی برابر افزایش دهد. PH آب جو حدود چهار و هفت دهم است که مصرف آن موجب کاهش آب بدن می شود و دهان فرد پس از بیدار شدن از خواب در صبح هنگام، خشک می گردد.

Nutritional value is very high, the filter Tvlydkrdh antioxidants and eliminate harmful acids and convert them to be rich in calcium.

This filter increases the body’s PH value required to prevent bone loss and loss of tissues or cells can be
Use this filter to prevent osteoporosis and tooth or postpone it becomes possible causes.

– Ionization process in which an atom or molecule, an electron in the atom or an electron from the atom. When a water molecule is ionized into two parts, namely the hydrogen ions to form hydroxyl ions to form H and OH are shown shown to be converted.

– Ionized water molecules can be formed by chemical reactions in the body and cause various combinations. If the number of H ions in water that is greater than the number of OH ions in the water, acidic water, say if the number of OH ions in water that is greater than the number of H ions, which are called lye water. Blue Ghzt ions neutralize the OH and H count it necessarily be equal.

– Ionized water can occur due to various reasons. H ions compared to the total number of water molecules that represent a very important call PH, PH value is a measure of water quality. If the number of H ions in water is equal to the number of OH-ions, PH of water equal to the number seven, you know. If PH water rises, it means that the OH ions in water have increased.

Human blood normally has a PH of 3.7. Slight differences in PH can cause large differences in the capacity of blood to carry oxygen.

– For example, if the blood PH instead of 7.3, 7.5, the ability of blood to carry oxygen to the extent of seventy-five percent increase. The health situation occurs when the blood PH value of 3.7 instead, is 5.7.

Antioxidants Filter, PH osteoporosis, cancer cells, bone marrow, ionization, an atom or molecule, an electron, a molecule of water, hydrogen ion, hydroxyl ion, OH,
, Human blood, PH equal to 7/3, oxygen sharp decline, PH neutralized, PH Water,
Fyltralkalayn or alkaline water,

مطالب مرتبط