دستگاه بازیافت انرژی

افت فشار در طول ممبرین‌های RO ، بر حسب تعداد المان‌ها در لوله تحت فشار، در حدود 1.5 تا 2 bar است، به‌طوری که محلول غلیظ شده با فشار بالا خارج می‌شود.

دستگاه‌های بازیافت انرژی امکان استفاده‌ی مجدد از انرژی جریان غلیظ شده را فراهم می‌سازند. محلول غلیظ به‌سمت این دستگاه‌ها هدایت می‌شود، تا انرژی آن به‌طور مستقیم به بخشی از آب ورودی منتقل گردد.

دو روش اصلی برای بازیابی انرژی وجود دارد:

توربین بازیافت انرژی () (ERT 40 – 30 ٪ صرفه جویی در انرژی)

 بدل فشار (PX) (60 – 500٪ صرفه جویی در انرژی)

Mmbrynhay pressure drop across the RO, based on the number of elements in the pipe under pressure, is about 1.5 to 2 bar, so that the concentrate is removed with high pressure.
Energy recovery devices facilitates reuse of concentrated energy flow. Concentrate is directed towards these devices, the energy transferred directly to the water.
There are two main methods for energy recovery:

Energy recovery turbine () (ERT 40 – 30% energy saving)

Pressure Exchanger (PX) (60 – 500% saving)

Khanh, treatment equipment, water purification filter water housework reuse parts of Anrzhy, Fshar, drop filter types Mmbran, buy Mmbran, filter recycling machine Anrzhy, time Mmbran, filter replacement filter membrane csm, Sartryvs, filter membrane filter membrane concentrate Fylmtk, , Mmbrynhay up

مطالب مرتبط