انواع مختلف فیلترهای آب

انواع مختلف فیلترهای آب (Different Types of Water Filters)

فیلترهای آب بر چند نوعند؟

بهترین راه برای اطمینان از تمیز و سالم بودن آب آشامیدنی، حفاظت از مناطق آبخیزی است که همچون فیلترهای طبیعی، مواد شیمیایی، آلاینده‌ها و رسوبات را جذب می‌کنند. با این حال، پس از شنیدن گزارش در مورد وجود آفت‌کش‌ها، مواد دارویی و دیگر آلاینده‌های صنعتی در منابع آب، مردم بیشتر به استفاده از فیلترهای آب راغب شدند.

فیلترها فقط مقدار آلاینده‌های انتخاب شده را کم می‌کنند. بنابراین، مطمئن شوید که می‌دانید آلاینده‌های هدف شما قبل از خرید چه هستند، و یک فیلتر تأیید شده توسط بنیاد بهداشت ملی (NSF) را انتخاب کنید. اگر یک فیلتر به‌طور مؤثری حداقل 93 درصد از آلاینده‌های خاص را کاهش ‌دهد، NSF برای آن فیلتر در مورد کاهش آلاینده‌ی به‌خصوص گواهی صادر می‌کند.

در زیر یکی از انواع دسته بندی فیلترها برای استفاده، آورده شده است.

بطری‌ شکل (Carafe) : بطری‌های قابل حمل که ساده‌ترین و ارزان‌ترین گزینه برای فیلتراسیون هستند. در آنها از فیلترهای کربن، و اغلب مدل‌هایی که باید هر دو ماه یکبار عوض شوند، استفاده می‌شود.

قابل نصب بر روی شیر (Faucet Mount) : در سیستم‌های فیلتراسیونی که قابلیت نصب بر روی شیر آب را دارند نیز از فیلترهای کربنی استفاده می‌شود. فیلترهای کارتریج باید هر سه ماه یکبار عوض ‌شوند.

قبل از کنتور (Counter Top) : مدل‌های قبل از کنتور یا به‌طور دستی و یا از طریق لوله‌ی متصل به شیر آب شما، پر می‌شوند. از این مدل‌ها معمولاً برای فیلترهای کربنی و یا تقطیرکننده استفاده می‌شود.

بعد از کنتور (Under-Counter) : سیستم‌های بعد از کنتور به لوله‌های آب در زیر سینک شما متصل می‌شوند و آب گرم یا سرد فیلتر شده را از طریق شیر موجود و یا یک شیر جداگانه ارائه می‌کنند (فیلترهایی که به شیر جداگانه نیاز دارند معمولاً هزینه نصب زیادتری نیز دارند). جریان آب با استفاده از این سیستم‌ها نسبت به سیستم‌هایی که بر روی شیر آب نصب می‌شوند، بهتر می‌باشد و فیلترها بسته به آب منطقه هر کدام زمان متفاوتی برای تعویض دارند.

Different types of water filters (Different Types of Water Filters)

Water filters on several Nvnd?

The best way to ensure clean, safe drinking water, protection of watershed areas is as natural filters, chemicals, pollutants and sediments absorb. However, after hearing reports about the presence of pesticides, pharmaceuticals and other industrial pollutants in water resources, people are more inclined to use water filters.

Only selected filters reduce the amount of pollutants. Therefore, make sure that you know what they are buying before you target contaminants, and a filter certified by the National Sanitation Foundation (NSF) to choose from. If a filter effectively reduces at least 93% of certain pollutants, NSF certificate issued for that particular filter to reduce contaminants.

Below is an assortment of filters to use, is given.

Bottle Shape (Carafe): portable bottles are the easiest and cheapest option for filtration. Use of carbon filters, and most of the models that should be changed every two months used.

Attaches to faucet (Faucet Mount): In filtration systems that can be installed on the faucet carbon filters are also used. Cartridge filters should be changed every three months.

Pre-Counter (Counter Top): models either manually or through the pipe before the meter attached to your faucet, be filled. These models typically used for carbon filters or distiller.

After the meter (Under-Counter): Systems of meters into the water pipes under the sink you connect and filtered hot or cold water through the valve or a valve is provided separately (filters that are usually needed to separate milk have higher installation costs). Water flows through the system to systems that are installed on the faucet, better and different filters depending on the water each time they are replaced.

Suitable for use in the home directory (whole House): The water system to all parts of the house such as bathing, washing or drinking, before it enters the filter housing. When the sediment water creates more problems, home systems actually can increase the lifetime of the appliance.

Filter Portable (Portable Filters): Some water bottles are reusable, and are equipped with a filtration system within bottle. Large amounts of chlorine, taste and odor, as well as a plethora of heavy metals such as lead, mercury, and copper have been removed.

Shkl, After Making bottled water, filter, filter water, making Kntvr, best water filter, ceramic water filter, housework, housework, housework, sand filter for water filter is the number one water, sand filter for water treatment plant can be installed Astkhr, Shyr, before the meter

مطالب مرتبط