چند راهه های تصفیه آب

اصول کلی عملکرد چند راهه های تصفیه آب :

دو قطعه سرامیکی ثابت و متحرک داخلی دارای مجراهای بسته و باز می باشند که در حالات مختلف بر اساس چرخش به ترتیب در مقابل یکدیگر قرار می گیرند . با چرخش تغییر موقعیت دسته چند راهه ، زاویه نسبی دو قطعه سرامیکی تغییر کرده و و در یک چرخش کامل دسته پنج سیکل متفاوت بر اساس جریانهای سیال عبوری از داخل چند راهه ایجاد میگردند . به عنوان قلب و هسته مرکزی دستگاه تصفیه آب این دستگاه جایگزین سیستم های سنتی تصفیه آب مکانیزم خسته کننده متشکل از تعداد متعددی شیر لوله گردیده  و تمامی پنج عملکرد لازم را در یک دستگاه متمرکز می نماید.

اطلاع و آگاهی کاملتر از مکانیزم و عملکرد دستگاه ها که مستلزم آگاهی از عملیات تصفیه فیزیکی یا شیمیایی در منابع تصفیه آب از قبیل سختی گیرها و فیلتر های شنی می باشد از طریق مطالعه کتابچه های بهره برداری این دستگاه ها میسر می باشد . جهت آگاهی از جزئیات کامل سیکل های سختی گیر و نحوه عملکرد هر سیکل می توانید با تماس با واحد فنی این شرکت از راهنمایی کامل بر خوردار شوید .

Two fixed and removable ceramic interior with closed and open channels are In various states against each other on a rotating basis, respectively. By rotating the handle multi-track position, the relative angle between the ceramic pieces have changed And in a full rotation cycle of five different categories based on fluid flow through the manifold develop. The heart and core of the water treatment system replacement systems Traditional water boring mechanism consists of a range of pipe fittings made And all five functions will be centralized in a single device.
Thorough knowledge of the mechanisms and functions of devices that require Knowledge of the physical or chemical treatment of Ab treatment resources such as water softeners And sand filters through manual operation of these devices is possible.
For full details of how each cycle can cycle softener
Contact the technical department of the company, you have the perfect guide.

Water and waste water treatment filter Astkhr, Accessories Water Purifier, physical or chemical treatment, the fluid flows through full details cycle, two ceramic piece, two-piece ceramic fixed and mobile, traditional water treatment systems, water softener cycle performance manifold of water, the core of a water treatment system, water filtration manifold