جنبه های مختلف برای انتخاب نوع خاصی از سیستم غشایی

سیستم‌های غشائی

برای انتخاب نوع خاصی از سیستم غشایی باید به جنبه‌های زیادی توجه نمود مانند هزینه‌ها، خطرات مربوط به انسداد ممبرین‌ها، تراکم بسته‌بندی و فرصت تمیز کردن. ممبرین‌ها هرگز به‌عنوان یک صفحه تخت مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، چرا که این سطح بزرگ اغلب باعث بالا رفتن هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌همین دلیل سیستم‌ها به‌صورت متراکم ساخته می‌شوند تا بتوانند در کم‌ترین حجم ممکن سطح غشائی بزرگی را ایجاد کنند. ممبرین‌ها در داخل چند نوع مدول به‌کار گرفته می‌شوند. دو نوع اصلی وجود دارد، که سیستم غشائی لوله‌ای (tubular) و سیستم غشائی صفحه و قاب (plate & frame) نامیده می‌شود. سیستم‌های غشائی لوله‌ای به ممبرین‌های لوله‌ای (tubular)، غشاء‌های موئین (capillary) و الیاف توخالی (hollow fiber) تقسیم می‌شوند. ممبرین‌های صفحه و قاب به ممبرین‌های مارپیچی (spiral) و ممبرین‌های بالش شکل (pillow-shaped) تقسیم می‌شوند.

لای‌گرفتگی ممبرین

در طول فرآیندهای فیلتراسیون غشائی، پدیده‌ی لای‌گرفتگی ممبرین، حتی با وجود پیش‌تصفیه‌ی کافی نیز اجتناب‌ ناپذیر می‌باشد. انواع لای‌گرفتگی و مقدار آن به عوامل بسیار مختلفی هم‌چون  کیفیت آب ورودی، نوع غشاء، جنس غشاء و طراحی و کنترل فرآیند بستگی دارد.

سه نوع لای‌گرفتگی اصلی که بر روی یک ممبرین ایجاد می‌شود عبارتند از ذرات(particles) ، رسوبات بیولوژیکی (biofouling) و رسوبات(scaling) . این آلاینده‌ها باعث می‌شوند که تراکم کار بالاتری موردنیاز باشد، تا بتوان ظرفیت پیوسته‌ای برای ممبرین‌ها را تضمین نمود. در نقطه مشخصی فشار به حدی زیاد می‌شود که دیگر از لحاظ اقتصادی و فنی پاسخگو نخواهد بود.

نمک‌زدایی از آب دریا

تمیز کردن غشاء

چندین روش برای تمیز کردن، جهت برطرف نمودن رسوب از روی غشاء ، وجود دارد. این روش‌ها عبارتند از شستشوی سریع رو به ‌جلو(forward flushing) ، شستشوی سریع رو به عقب(backwash flushing) ، تمیزکردن با استفاده از هوا (air flushing) و شستشوی شیمیایی (chemical cleaning) و هر گونه ترکیبی از این روش‌ها.

Membrane SystemsTo select specific types of membrane systems, many aspects have to be considered, such as cost, risks related to the blockage of membrane packing density and a chance to clean up. Never membrane as a flat plate is not used, because the great majority of the increase in costs related to the investment. Because the systems are built to be compact so that the minimum size may cause large membrane surface. Membranes are used in several types of modules. There are two main types, the tubular membrane system (tubular) and membrane plate and frame (plate & frame) is called. Tubular membrane systems to Mmbrynhay cylindrical (tubular), capillary membranes (capillary) and hollow fiber (hollow fiber) are divided. Mmbrynhay plate and frame Mmbrynhay helical (spiral) and Mmbrynhay shaped pillow (pillow-shaped) divided into.Laygrftgy membrane

During the process of membrane filtration, membrane Laygrftgy phenomenon, even with adequate Pyshtsfyhy is also inevitable. Laygrftgy types and amounts of various factors such as the quality of the water, type of membrane, membrane material, design and process control depends.

Three main Laygrftgy are created on a membrane particles (particles), biological deposits (biofouling) and deposits (scaling). These pollutants cause that higher densities will be needed to ensure that the capacity of the attachment to the membrane. At a certain point the pressure is so high that it would be economically and technically responsive.

Desalination of seawater

Membrane Cleaning

Several methods for cleaning, to remove sediment from the membrane there. These techniques include quick wash, forward (forward flushing), quick wash reverse (backwash flushing), cleaning with air (air flushing) and chemical cleaning (chemical cleaning) and any combination of these methods.

مطالب مرتبط