تکنولوژی اولترافیلتراسیون

تکنولوژی اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون تکنولوژی جداسازی توسط ممبرین است که بر مبنای غشای نیمه تراوا جهت جداسازی محلول های حاوی ترکیبات مفید و غیرمفید به کار برده می شود. اختلاف فشار،  نیروی محرک جریان، جهت عبور از میان غشای ممبرین می باشد. ساختار نامتقارن ممبرین های UF باعث جدا شدن ذرات بزرگتر از وزن مولکولی ممبرین و باقی ماندن آن ها در سطح ممبرین می شود در حالیکه ذرات کوچکتر از میان ساختار ممبرین عبور می کنند.

فیلتراسیون، پالایش، جداسازی و تغلیظ محلول زمانی که غلظت مواد باقیمانده بر سطح ممبرین افزایش پیدا می کند به پایان می رسد. ممبرین های (PVDF UF)  ممبرین هایی جدید با بافت تو خالی جهت جداسازی، فیلتراسیون و تغلیظ  مواد می باشند. قطر داخلی بافت ها تقریباً mm0.8-0.7 و قطر خارجی آن ها mm1.3-1.1 است. میزان وزن جداکننده مولکولی از 100000-5000 dalton و بافت های ممبرین پوشیده شده توسط پوشش رزینی اپوکسی پوشیده (pack) شده است.

در غشاهای اولترافیلتراسیون، علاوه بر اندازه مولکول ها، جاذبه های بین اجزاء و غشا در فرآیند تاثیرگذار است. اختلاف فشار اسمزی در دو طرف غشا با توجه به عبور نمک ها و یون ها از غشا خیلی زیاد نیست و بنابراین فشار لازم برای انجام اولترافیلتراسیون در حدود 2 تا 7 بار می باشد که نسبت به فشار اعمالی در فرآیند نانوفیلتراسیون فشار کمتری است. شار به دست آمده در اولترافیلتراسیون با توجه به اندازه حفره های غشا بیش از نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس و کمتر از میکروفیلتراسیون است. با توجه به خصوصیات شمرده شده از این فرآیند، می توان در عملیات تصفیه، تغلیظ و تفکیک استفاده نمود.

Ultrafiltration Technology

Ultrafiltration is a membrane separation technology based on semi-permeable membranes for separating useful and useless solutions containing compounds can be used. Pressure, the driving force to pass through the membrane, the membrane is.ساختار نامتقارن ممبرین های UF باعث جدا شدن ذرات بزرگتر از وزن مولکولی ممبرین و باقی ماندن آن ها در سطح ممبرین می شود در حالیکه ذرات کوچکتر از میان ساختار ممبرین عبور می کنند. Filtration, purification, separation and concentration of the solution when the concentration of residues on the surface of the membrane increases
Ends. The membrane (PVDF UF) membrane new empty texture for separation, filtration and concentration of materials. Inner diameter and outer diameter of approximately mm0.8-0.7 it is mm1.3-1.1. 100000-5000 dalton molecular weight and texture of the membrane separator is covered by a coating of epoxy resin coated (pack) is.

The ultrafiltration membranes, in addition to molecular size, the attraction between the particles and the membrane process is effective. Osmotic pressure difference on either side of the membrane due to the salts and ions through the membrane is too high
. Flux obtained in the ultrafiltration membrane with pore size of nanofiltration and RO is less than microfiltration. According to the characteristics of the process is considered, can be found in the purification, concentration and separation applications.

Kn, water filter water filter filter types Mmbran, Avltrafyltrasyvn, Asmzmkvs, Mmbran, filter replacement filter replacement filter sales Mmbran, Mmbran, Mmbran, filter filter filter Mmbryn, price filter Mmbran, nanofiltration membrane Zmayshgahy,

  • ممبران
  • قیمت فیلتر ممبران