موارد کاربردی سیستم NF

موارد کاربردی سیستم NF

• سختی‌گیری

• حذف ویژه فلزات سنگین از جریان‌های فرآیندی جهت استفاده مجدد از آب

• کاهش نمک‌های موجود در آب با اندکی شوری

معمولاً عملکرد غشائی برای ممبرین‌های NF جهت حذف NaCl 50٪ ، و برای CaSO4 90٪ (یا بیشتر) می‌باشد.

دو نوع غشاء وجود دارد:

• غشاء مارپیچی (spiral): ارزان‌ترین نوع است، اما برای در برابر آلودگی حساس‌تر می‌باشد.

• غشاء لوله‌ای/حصیری (tubular/straw): این غشاء از نظر قیمت و مقدار تأثیر، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌راحتی کثیف نمی‌شود.

مقدار سطح‌ فیلتر، ظرفیت فیلتر را تعیین می‌کند. به‌طور کلی ممبرین‌های مارپیچی (spiral) بیشترین سطح را دارند و در نتیجه ارزان‌ترین ممبرین جهت استفاده‌کردن محسوب می‌شوند. به‌طور کلی، مقدار سطح ممبرین‌های لوله‌ای/حصیری (tubular/straw) کم‌ است.

نصب مرحله‌ی پیش تصفیه (pre purifying) برای آب ورودی، در عملکرد تأسیسات مؤثر است. ضرورت وجود مرحله‌ی پیش تصفیه به کیفیت آب ورودی بستگی دارد.

نصب مرحله‌ی پیش شستشو (pre cleaning) دارای مزیت‌های زیر است:

• طولانی کردن عمر تجهیزات

• تولید طولانی مدت تأسیسات تا حد امکان

• ساده کردن مدیریت

علاوه بر مرحله‌ی پیش‌شستشو، مرحله‌ی تزریق مواد شیمیایی را نیز می‌توان نصب کرد تا از ایجاد رسوب‌ بر روی سطح غشاء جلوگیری شود.

سیستم غشائی دارای چند جزء اصلی است:

• پمپ تغذیه

• المان‌های غشائی که در داخل لوله‌های تحت فشار قرار می‌گیرند

• لوله‌ها

• سیستم شستشو

The NF system

• Skhtygyry
The NF system

• Skhtygyry

• Special removes heavy metals from process streams for water reuse

• Reduce salt in water with a little salt

Usually the Mmbrynhay NF membrane for the removal of NaCl 50%, and CaSO4 90% (or more) years.

There are two types of membranes:

• membrane helical (spiral): cheapest, but is more susceptible to the infection.

• tubular membrane / Wicker (tubular / straw): the membrane in terms of price and quantity effects, most used, not dirty easily.

The amount of filter capacity, filter sets. Generally Mmbrynhay helical (spiral) have the highest level and therefore are the cheapest membrane Astfadhkrdn. In general, the amount of Mmbrynhay tube / straw (tubular / straw) is low.

Install the pre-treatment (pre purifying) to the water, the engineering function effectively. Need for pre-treatment depends on the quality of the water.

Install the pre-wash (pre cleaning) has the following advantages:

• prolong the life of equipment

• Long-term production facilities as possible

• Simplify management

In addition Pyshshstshv stage, stage chemical injection can also be installed to prevent the formation of deposits on the membrane surface.

Membrane system has several main components:

• Feeding Pump

• membrane elements in pressure tubes are

• Pipes

• Washing System
• Special removes heavy metals from process streams for water reuse

• Reduce salt in water with a little salt

Usually the Mmbrynhay NF membrane for the removal of NaCl 50%, and CaSO4 90% (or more) years.

There are two types of membranes:

• membrane helical (spiral): cheapest, but is more susceptible to the infection.

• tubular membrane / Wicker (tubular / straw): the membrane in terms of price and quantity effects, most used, not dirty easily.

The amount of filter capacity, filter sets. Generally Mmbrynhay helical (spiral) have the highest level and therefore are the cheapest membrane Astfadhkrdn. In general, the amount of Mmbrynhay tube / straw (tubular / straw) is low.

Install the pre-treatment (pre purifying) to the water, the engineering function effectively. Need for pre-treatment depends on the quality of the water.

Install the pre-wash (pre cleaning) has the following advantages:

• prolong the life of equipment

• Long-term production facilities as possible

• Simplify management

In addition Pyshshstshv stage, stage chemical injection can also be installed to prevent the formation of deposits on the membrane surface.

Membrane system has several main components:

• Feeding Pump

• membrane elements in pressure tubes are

• Pipes

• Washing System

Elements of industrial effluents Ghshayy, Shymyayy, Injection System Skhtygyry, NF, membranes, membrane Lvlhay, Marpychy, tubes under Fshar, Mmbrynhay NF, Mmbrynhay Marpychy, feed pump