ویژگیها و عملکرد دیونایزر در تولید آب بدون یون

تعریف دیونایزر Deionizer:دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا همان  آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر 1 میکروزیمنس را داراست .عملکرد رزین دیونایزر در  ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم ، و در  ستون آنیونی کلیه آنیون ها  شامل     کربنات ، سولفات ، کلراید ، نیترات و سیلیکات حذف می شود . ستون کاتیونی بعد از اشباع شدن  با اسید  و ستون آنیونی با سود احیا می شود.

نوع و جنس سیستم های تولید آب خالص اصطلاحا دیونایزر عمدتا از جنس FRP و یا S.S 316L  می باشد.

دیونایزر می تواند جهت سهولت اپراتور در حالت عملکرد اتوماتیک و نیمه اتو ماتیک طراحی و راه اندازی گردد.

دستگاه دیونایزر در کلیه ظرفیت های آزمایشگاهی و صنعتی طراحی ساخته و راه اندازی می گردد

عمده ترین کاربرد دستگاه دیونایزر عبارتند از :

جهت تامین آب با کیفیت بالا و بدون یون در آزمایشگاه ها و صنایع حساس نظیر داروسازی، آب مقطرسازی، شستشوی قطعات الکترونیکی و مدار سیرکوله آب خنک کاری مدارات الکترونیکی، کوره های القایی و … کاربرد دارد.

مشخصات فنی دستگاه :

-طراحی دیونایزر Deionizer Deionization Demineralizer  براساس آنالیز کامل آب

-ستون های کاتیون و آنیونی از جنسF.R.P / استنلس استیل 316 یا فولادی با کتینگ داخلی ضد اسید و قلیا با دریچه های بازدید مناسب

-لوله کشی از جنس گالوانیزه PVC یا پلی اتیلن از جنس فشار قوی به همراه شیرآلات و اتصالات استاندارد.

 جهت تامین  آب با کیفیت  بالا  و بدون یون (آب مقطر)  در آزمایشگاه ها و صنایع حساس نظیر داروسازی  ، آب مقطر  سازی ، شستشوی

 قطعات الکتریکی  و مدار  سیرکوله  آب خنک کاری  مدارات  الکترونیکی ، کوره های القایی و …  کاربرد دارد.

مشخصات دستگاه دیونایزر :

طراحی بر اساس آنالیز کامل آب

ستون آنیونی و کاتیونی از جنس FRP / استنلس استیل  316 با فولادی  با پوشش داخلی ضد اسید  و قلیا با دریچه بازدید مناسب

لوله کشی از جنس گالوانیزه /PVC  از جنس فشار قوی  به همراه شیر آلات و اتصالات استاندارد

EC Meter دیجیتال جهت کنترل هدایت الکتریکی

کلیه سیستم برروی یک شاسی مستقر است

پمپ ورودی در صورت در خواست بمنظور تامین آبدهی لازم

Dyvnayzr defined Deionizer: A device containing a cationic resin column and a column of anionic, cationic and anionic resins, along with the ability to produce pure water or water with ion conductivity is below 1 Mykrvzymns .mlkrd cationic resin column Dyvnayzr all cations Contains calcium, magnesium, sodium, potassium, and anion column contains all the anions carbonate, sulfate, chloride, nitrate and silicate is removed. After saturation of the acid anionic, cationic columns and columns with profit is restored.

Type of sex and pure water production system called Dyvnayzr is mainly made ​​of FRP or SS 316L.

Dyvnayzr can be automatic and semi-automatic mode for easy operation in the design and commissioning.

Dyvnayzr system at all laboratory and industrial capacity to design and launch dates

The main application Dyvnayzr devices include:

To provide high quality water without ions in sensitive industries such as pharmaceutical laboratories, Mqtrsazy water, wash water recirculating cooling of electronic components and circuits, electronic circuits, induction furnaces and other applications.

Technical specifications:

Design Dyvnayzr Deionizer Deionization Demineralizer based on a complete analysis of water

Cationic and anionic -Stvn of F.RP / 316 stainless steel with internal Ktyng anti acid and alkaline, with good views valves

-Lvlh PVC or galvanized steel piping with valves and fittings for polyethylene of high pressure standard.

To provide high quality water and ions (distilled water) in sensitive industries such as pharmaceutical laboratories and distilled water, the washings

Electrical and electronics cooling water circulation circuit, induction furnaces and other applications.

Specifications Dyvnayzr:

Design based on a complete analysis of water

Anionic and cationic columns made ​​of FRP / 316 stainless steel inner lining with anti-acid and alkali, with good views valves

Galvanized steel pipes / PVC valves and fittings of high pressure with standard

Digital EC Meter for controlling conductivity

All system is based on an Undercarriage

When asked to provide the necessary input pump discharge

Yvn, Stainless steel water Astyl, Dyvnayzr, defined production system cooling water circuits Khals, Alktrvnyky, washing machine parts Alktrvnyky, design Dyvnayzr, Katyvny, Resin Resin Dyvnayzr, Dyvnayzr, performance capability of producing pure water

مطالب مرتبط