مزایای فیلتراسیون غشایی نسبت به روش‌های تصفیه آب

فیلتراسیون غشایی نسبت به روش‌های تصفیه آب موجود، مزیت‌های بیشتری دارد:

• این فرآیندی است که می‌تواند در درجه حرارت پایین نیز انجام شود. اساساً این امر دارای اهمیت است زیرا باعث می‌شود که مواد حساس در برابر حرارت نیز بتوانند تصفیه شوند. به‌همین دلیل به‌طور گسترده‌ای برای تولید مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

• هزینه‌ی مربوط به انرژی در این فرآیند کم است. بیش‌تر انرژی لازم، برای پمپ کردن مایعات به داخل غشاء استفاده می‌شود. مقدار کل انرژی مصرفی در مقایسه با روش‌های جایگزین، مانند تبخیر، کم می‌باشد.

• ظرفیت این فرآیند می‌تواند به‌راحتی زیاد شود.

مدیریت فرآیند برای سیستم‌های فیلتراسیون غشائی

سیستم‌های فیلتراسیون غشائی را می‌توان با جریان بن‌بست(dead end flow)  و یا جریان متقابل (cross flow) مدیریت نمود. هدف از بهینه‌سازی روش‌های غشائی دستیابی به بیش‌ترین تولید ممکن در یک دوره زمانی طولانی، با سطوح آلودگی قابل قبول می‌باشد.

Compared to membrane filtration water treatment methods available, further advantages:
• This is a process that can be done at low temperatures. This is important mainly because it causes the heat-sensitive materials can also be refined. Because widely used for food production.
• The cost of energy in this process is low. More energy is required to pump the fluid into the membrane used. The total amount of energy used in comparison with alternative methods, such as evaporation is minimal.
• The processing capacity can easily be increased.

Management process for membrane filtration systems
Membrane filtration systems can be managed by the impasse (dead end flow) or the interaction (cross flow) manage. The goal of optimization techniques to achieve maximum membrane may produce a long period of time, the level of contamination is acceptable.

Optimization methods for the purification of water, filtered Ghshayy, Mmbrayn purification filter water, mineral water, purified water, filtration Ghshayy, stage filter replacement water filter Ingredient

مطالب مرتبط