مزیت های عملیاتی و پروسسی شیرهای موای رانکسن

این شیرها برخلاف شیرهای سابق که دارای 3 سیکل بوده اند دارای 5 سیکل عملیاتی می باشند که عبارتند از :

1) سیکل بهره برداری یا سرویس (In Serve)

2) سیکل شست شو معکوس (Back Wash)

3) سیکل احیا (Regeneration)

4) سیکل پرکن نمک یااسید(Bring refill)

5)سیکل شست شو سریع(Fast Rinse)

و نسبت به شیر های سختی گیر سابق دارای دو سیکل بیشتر یعنی سیکل پر کن نمک و سیکل شست وشوی سریع نیز می باشند.

 به طور خلاصه مزیت عملکردی و پروسسی این دو سیکل به شرح زیر توضیح داده می شوند:

سیکل پرکن نمک : در این سیکل علاوه بر اینکه شیر چند راهه منبع نمک را پر می کند مقداری آب را نیز پس ا عبور از مکانیزم مکش نمک به فاضلاب هدایت می کند که این امر باعث شستن مسیر مکانیزم مکش آب نمک و نازل های مربوطه در هر سیکل عملیاتی شده و از تجمع رسوبات در نازلها جلوگیری  می نماید .

سیکل شست شوی سریع: مزیت حیاتی و بسیار مهم این سیکل که در شیرهای جدید به نام موای رانکسن پیش بینی شده است نسبت به سیستم های قدیمی شیرهای سختی گیر به شرح ذیل تشریح میگردد :

در شیر های قدیمی تنها سه سیکل 1)سرویس 2)شستشوی معکوس 3)احیا وجود داشتند که از جهت عملیاتی دارای نقص ذیل می باشند :

در دو سیکل شستشوی معکوس و احیا عملیات شستشوی و احیای رزین توسط همان آب سخت تصفیه نشده صورت می گیرد و در این دو سیکل چنانچه مستحضرید رزین موجود در منبع نیز اشباع شده می باشد و توانایی گرفتن سختی آب که در این سیکل به منبع وارد می شود را ندارد بنابراین منبع سختی گیر  پس از این دو سیکل پر از آب سخت می باشد در اکثر موارد مصرف کنندگان بلافاصله پس لز این دو سیکل دسته را در حالت سرویس گذاشته و آب را به داخل سیستم هدایت می کنند این عمل اشتباه بزرگی است که منجر می شود آب سخت حداقل به اندازه حجم منبع داخل سیستم هدایت می شود افراد معدودی که از این نقص سیستم قدیمی آگاهی داشته از آب نرم سیستم مجزایی(مثلا از سختی گیر دیگری) جهت انجام عملیات بکواش و احیا استفاده می کردند که این امر اصولا کل مکانیزم لوله کشی را تغییر داده و عملا عملیات شیر های قدیمی مختل شده و استفاده از آنها بی معنی می گردد.

در شیرهای موای رانکسن سیکل پنجم عملیات مهمی به نام شست شوی سریع پیش بینی شده که دقیقا قبل از سیکل سرویس انجام می شود در این سیکل آب ورودی که البته همهن آب سخت است از بالا به داخل منبع وارد شده و آبهای موجود در منبع را به سمت فاضلاب هدایت کرده و از مسیر درین خارج می کند . دقت می شود اگر چه این آب ، آب سخت است ولی در مسیر عبوری خود از رزین احیا شده عبور می کند و سختی آن گرفته می شود ( بر خلاف دو سیکل سرویس و احیا)

با این عملیات کلیه آب سخت جمع شده درمنبع ز آن خارج شده و سختی گیر پس از آن در سیکل یکم یا سیکل سرویس قرار می گیرد .در حقیقت این سیکل (سیکل پنج یا شستشوی سریع) مسیر حرکت آب همان مسیر حرکت در سیکل سرویس است با این تفاوت که آب خروجی به جای داخل شدن به مسیر مصرفاز مسیر درین به فاضلاب هدایت می شود .

نکته قابل توجه این است که سرعت این عملیات بالا بوده و تنها برای چند دقیقه (به اندازه خالی شدن یکبار حجم منبع) دستگاه در این سیکل قرار می گیرد .

The former Lions Lions despite having had 3 cycles of 5 cycles of operation are as follows:
1) cycles of operation or service (In Serve)
2) reverse washing cycle (Back Wash)
3) regenerative cycle (Regeneration)
4) Filling cycle Yaasyd salt (Bring refill)
5) washing cycles Fast (Fast Rinse)
And former two-cycle more than tap water softener salt the filling cycle and washing cycle fast as well. In summary, the advantages of both functional and process cycle can be explained as follows:
Cycles of salt Filling: In this cycle, besides being a source of salt fills the manifold valve to the water after passing through the mechanism of salt intake leads to waste Which makes salt water wash nozzle suction mechanism corresponding path in each operating cycle and prevents the accumulation of deposits in the nozzles.
Stand fast wash cycle, this cycle is extremely vital advantage in the new valve called Muay Ranksn anticipated than the old system, water softener valve is described as follows:
The old lion only three cycles of 1) Service 2) backwashing 3) were restored by the operation of the following defects:
In the backwashing cycle and revive and revitalize the resin by washing the untreated hard water occurs  If you know the source of the resin in the cycle is also Lshba been able to source the hardness of water that enters the cycle. Not the source of the water softener after the cycle is hard In most cases, consumers immediately after the cycle Wales set out in service mode
And water into the system will drive this is a big mistake
Hard water can lead to at least the size of the source-driven system
Few people are aware of the flaws of the old system Separate system of soft water (eg from another water softener) was used to perform the operation and restoration Bkvash
This mechanism is essentially the old faucet plumbing changes and actually disrupted operations and their use is pointless.
In fact, very important to wash up Muay Ranksn fifth cycle of rapid projected
Just before the service is performed in the cycle, the water cycle, which is hard water Hmhn Be careful though the water is hard, but the passage of regenerated resin passes
And it would be difficult (unlike the two cycles and Rehabilitation Services)
All these operations together with hard water
Source from the outside and then the cycle softener is little or service cycle.
In fact, this cycle (five or quick wash cycle), the movement of water in the direction of the service cycle.
The difference is that instead of the outlet water to drain into the sewer route Msrfaz route driven.
The remarkable thing is that it speeds up the operation, and only for a few minutes (about the size of a single-volume resource depletion) device is placed in the cycle.

Aquarium Water Filter, Water Filter, Water Purifier Astkhr, accessories, restoration Rzyn, sediment accumulation, the source of system operation cycles, cycle, service, reverse cycle washing, filling cycle, salt, salt or acid filling cycle, the valve softener, source water softener, salt intake mechanism

مطالب مرتبط