مزایای مرتبط با SWRO به عنوان وسیله‌ای برای افزایش منابع آب چه می‌باشد؟

• کیفیت و شوری آب ورودی

• دمای آب ورودی و فاضلاب خارج شده

• افزایش بهره‌وری در فن‌آوری غشائی

• کاهش مصرف انرژی و کمتر شدن آن نسبت به روش‌های دیگر نمک‌زدایی

• هزینه‌های سرمایه‌گذاری پایین‌تر برای ساخت تأسیسات

• هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر

• water quality and salinity
• the temperature of incoming water and sewage out
• Productivity improvements in membrane technology
• Reduce energy consumption and less than other methods of desalination
• Lower investment costs for facilities
• Lower operating costs

Water treatment equipment, filter, filter water, water purification, water purification soft water, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj water, soft water by installing a water treatment system, water site Safe, Safe water company, the price of refined soft water, water, water agencies in Tehran,  Safe, Safe water agency

مطالب مرتبط